برنامه ریزی جهت بهسازی و کاهش نشانزدهای منفی زیست محیط سد شهید رجایی

نویسندگان

چکیده

تا قبل از سال 1373 ارزیابی زیست محیطی سدها اجباری نبود.سد شهید رجایی واقع در استان مازندران از جمله سدهایی است که مرحله مطالعات آن قبل از این تاریخ تمام شده بود و لذا هیچگونه ارزیابی زیست محیطی برای آن انجام نگرفته بود.هدف از این تحقیق بررسی آثار زیست محیطی سد ساخته شده شهید رجایی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این آثار بود.برای رسیدن به این هدف اطلاعاتی درباره ویژکیهای فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی و اجتماعی- اقتصادی منطقه پیرامون سد گردآوری گردید.در این مطالعه یک سیاهه از ریزفعالیتهای انجام شده در حین ساخت سد نیز تهیه شد.سپس با استفاده از روش ماتریس(ماتریس لئوپولد) آثار این فعالیتها کمی گردید.آنگاه بر اساس نتایج به دست آمده برای گزینه های مختلف تجزیه و تحلیل انجام شد.در نهایت بر اساس تجزیه و تحلیلهای انجام شده پیشنهاداتی جهت بهسازی و کاهش آثار سو احداث این سد ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها