بررسی عادت گیاهخواری خوک و حشی(sus scrofa ) درپارک ملی گلستان

نویسندگان

چکیده

پژوهشی جهت بررسی عادت گیاه خواری خوک وحشی (sus scrofa ) در بهار و تابستان سال 1376 در پارک ملی گلستان صورت پذیرفت.
محتویات معده 23 خوک وحشی شکار شده نشان داده است که در رژیم غذایی گیاهی بهاره و تابستانه این حیوانات گیاهانی از 15 خانواده و 29 جنس حضور داشتند.
خانواده های cyperaceae , Graminae Rosaceae به ترتیب با 5/55 و50 و 4/44 درصد بیشترین و خانواده های Betulaceae ; orchidaceae با 5/5 و1/11 درصد کمترین تکرار را در بین نمونه هاش شکار شده فصل بهار داشتند.همچنین خانواده Rosaceae با 80% و خانواده های Liliaceae , Cucurbitaceae , Loranthaceae (همگی) با 60% بیشترین تکرارو خانواده های Solanaceae,Ulmaceae با 20% تکرار کمترین حضور را در نمونه های شکار شده تابستان داشتند.

کلیدواژه‌ها