موضوعات = طراحی منظر شهری و محیطی
تعداد مقالات: 11
1. سنجش کیفیت منظر خیابان‌های شهری در کلانشهر تهران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 331-347

شبنم شاملو


3. ژئوتوپ‌ ماندگار، نمونه‌ اصیل منظر و محیط‌زیست طبیعی (نمونه موردی کوهریگ مهریز استان یزد)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 355-371

فرزانه السادات دهقان دهقان؛ سیدامیر منصوری


7. شکل‌گیری و شکل‌دهی شهر در دو پارادایم مدرنیسم و پست‌مدرنیسم

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 541-558

سید حسین بحرینی؛ کریم حسینی وحدت


9. کاربرد روش PCAدر ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: حوزۀ زیارت استان گلستان)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 451-462

سید حامد میرکریمی؛ سپیده سعیدی؛ مرجان محمد زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


11. بررسی ترجیحات استفاده‌کنندگان بر پایة ارزیابی کیفیت بصری (مطالعة موردی: پارک جنگلی شهری ملت زاهدان)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 193-203

پیمان گلچین؛ بهروز نارویی؛ هما ایرانی بهبهانی