طراحی منظر دانشگاهی با رویکرد تاب‌آوری در شرایط بحران آب (نمونۀ موردی: دانشگاه ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مهندسی فضای سبز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ملایر

2 استادیار گروه مهندسی طراحی محیط، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده

کم‌آبی در بیشتر مناطق ایران مانعی بزرگ در توسعۀ فضای سبز دانشگاه‌های ایران که در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارند، محسوب می‌شود. این مشکل به طور جدی در دانشگاه ملایر نیز دیده می‌شود. دانشگاه ملایر، بر خلاف رشد شتابان فیزیکی خود، از ابتدا در تأمین نیازهای آبی فضای سبز برای توسعه با چالش‌هایی مواجه بوده است. افزایش توان تاب‌آوری (بازگشت‌پذیری) اکولوژیک در مقابل بحران‌ها به ویژه بحران آبی نگرشی کلیدی در فرایند تغییرات اقلیمی به شمار می‌آید. بر این اساس منظر دانشگاه ملایر مبتنی بر رویکرد تاب‌آوری و تأمین آب با روش‌های نوین برنامه‌ریزی و طراحی شده است. به این منظور ظرفیت تأمین آب مبتنی بر چارچوب طراحی اکولوژیک تحلیل شده است و استفاده از منابع آب غیرمتعارف مانند آب خاکستری و باران در دستور کار قرار گرفت و از سوی دیگر طراحی منظر متکی به منظر با نیاز آبی کم و قابلیت تاب‌آوری در مقابل نوسانات آتی اقلیمی و به صورت خاص کمبود آب صورت گرفته است. در این فرایند ابتدا مروری بر تاب‌آوری اکولوژیک و تاب‌آوری منابع آب صورت گرفت و اصول پایداری اکولوژیک در خصوص تاب‌آوری محیط‌های خشک در مواجهه با کم‌آبی استخراج شد. سپس با شناخت محدودۀ مطالعاتی و تجزیه و تحلیل پتانسیل‌‌ها، فرصت‌‌ها، محدودیت‌‌ها و عوامل اختلال‌‌زا در محدودۀ مطالعاتی، اصول تاب‌‌آوری محیط‌‌های خشک در ارتباط با کم‌آبی در آن‌ها اعمال شد و راهکارهای عملی در سه دسته‌بندی کلی تأمین آب از منابع غیرمتعارف، افزایش بازدهی الگوی آبیاری و استفاده از گونه‌‌‌های گیاهی انعطاف‌‌پذیر ارائه‌‌ شده است. در انتها نیز طرح راهبردی توسعۀ فضای سبز دانشگاه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
بمانیان، م،. متوسلی، م. م.، حبیب‌پور، ع. 1387. بررسی ضرورت‌ها و اهداف ایجاد سامانه‌‌های آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهری با آب خام، شهرداری‌ها، شمارۀ 27، صص 329- 334.
بینواپور، م. 1386. امکان‌سنجی استفادۀ مجدد از پساب تصفیه‌خانۀ بیمارستان آتیه‌سازان همدان برای آبیاری فضای سبز، آب و فاضلاب، شمارۀ 64، صص 83- 87.
دستورانی، م. 1387. ارزیابی روش‌های نوین و پایدار در تأمین آب برای توسعۀ فضای سبز، شهرداری‌ها، شمارۀ 27، صص 318- 328.
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور. 1388. ابلاغیه و دستور‌العمل جداسازی شبکۀ آبیاری فضای سبز از آب شرب شهری.
سعیدی، الف. 1392. روش‌‌های نوین تأمین آب برای توسعۀ فضای سبز در دانشگاه ملایر، هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط‌زیست.
سعیدی، الف.، کافی، م.، ارشادی، م. 1387. پهنه‌بندی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت کیفی آب غیرشرب در آبیاری فضاهای سبز، دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط‌زیست.
Alberti, M. 2005. The effects of urban patterns on ecosystem function, International Regional Science Review, No. 28 , pp 168–192.
Al-Hamaiedeh, H., Bino, M. 2010.Effect of treated grey water reuse in irrigation on soil and plants. Desalination, No 256, pp. 115–119
Amede, T., Awulachew, S., Matti Bancy., Yitayew M. 2014.Managing Rainwater for Resilient Dry land Systems in Sub-Saharan Africa: Review of Evidences.Springer, pp.517-540.
Brand, F. 2009. Critical natural capital revisited: Ecological resilience and sustainable development. Ecological Economics, No, 68, pp. 605–612.
Carpenter, S., Westley, F., Turner, M. G. 2005. Surrogates for resilience of social-ecological systems. Ecosystems, No, 8, pp. 941–944.
CSIRO. 1999. Urban stormwater: best practice environmental management guidelines, Melbourne, CSIRO Publishing.
Charmantier, A., McCleery, R., Cole, R., Perrins, C. and Sheldon, B. 2008.Adaptive phenotypic plasticity in response to climate change in a wild bird population. Science, No, 320, pp. 800–803.
Chown, S., Charlene, J., and Hans, P. 2007. Phenotypic plasticity mediates climate change responses among invasive and indigenous arthropods. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, No, 274, pp. 2531–537.
Crossman, N D., Connor, J D., Bryan, B A., Summers, D M and Ginnivan, J. 2010. Reconfiguring an irrigation landscape to improve provision of ecosystem services. Ecological Economics, No, 69, pp. 1031–1042.
Dang, XL., Huang, Y and Yu, N. 2006. Status quo and existing problems of water saving irrigation in protected field of Liaoning province. Water Saving Irrigation, No, 5, pp. 57–59
Edenhofer, O., Wallacher, J., Reder, M., & Müller, J. 2012.Climate Change, Justice and Sustainability, Linking Climate and Development Policy Springer, Springer.
Elmqvist, T., Folke, C., Nystrom, M., Peterson, G., Bengtsson, J., Walker, B. and Norberg, J. 2003.Response diversity, ecosystem change, and resilience. Frontiers in Ecology and the Environment, No, 9, pp. 488–494.
Folke, C.2006. Resilience: the emergence of a perspective for social-ecological systems analyses. Global Environmental Change, No, 16, pp. 253–267
Friend, R., andMoench, M. 2013. What is the purpose of urban climate resilience? Implications for addressing poverty and vulnerability, Urban Climate,No, 6, pp. 98-113.
Gibbs, M.T.2009. Resilience: What is it and what does it mean for marine policymakers. Marine Policy, N0, 33, pp. 322–331
Gould, S J. 1997. An evolutionary perspective on strengths, fallacies and confusions in the concept of native plants. In Nature and Ideology: Nature and Garden Design in the Twentieth Century, Dumbarton Oaks
Guan, P.2004. Analysis of the efficiency of water-saving irrigation and project benefit of the secondly irrigation district in Jingdian. Water Saving Irrigation, No, 5, pp. 68–71
Gunderson, L.H., Holling, C.S. 2002. Panarchy: Understanding transformations in Human and Natural systems. Island Press.
Hitchmough, J., 2011. Exotic plants and plantings in the sustainable, designed urban landscape, Landscape and Urban Planning, 100,380–382.
Holling, C.S., 1986. The resilience of terrestrial ecosystems: local surprise and global change. In: Clark, W.C., Munn, R.E.(Eds.), Sustainable Development of the Biosphere. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 292–317.
Holling, C.S., 2001. Understanding the complexity of economic, ecological and social systems. Ecosystem, No4, pp. 390–405.
Holling,C.S., 1973. Resilience and Stability of Ecological Systems. Annual Review of Ecology and Systematics, No 4, pp. 1-23.
Hunter, MC. 2011.Using Ecological Theory to Guide Urban Planting Design: An adaptation strategy for climate change. Landscape, No, 30, pp. 173-193.
Kaspersson, J.X., Kaspersson, R.E.(Eds.), 2001. Global Environmental Risk.United Nations University, Science No, 279, pp. 491–496.
Krishna, H. J. 2007. Rainwater harvesting potential and water quality guidelines in Texas. Proc. of the American Rainwater Catchment System Association Conference, pp 76-85.
Lancaster, B. 2006. Rainwater Harvesting for Drylands, Guiding principles to welcome rain into your life and landscape, Rainsource Press, Vol, 1.
Lawton, J.H., Brown, V. 1993. Redundancy in ecosystems. In Biodiversity and Ecosystem Function, Springer, No, 157, pp. 255–270.
Levin, S., Barrett, S., Aniyar, S., Baumol, W., Bliss, C., Bolin, B., Dasgupta, P., Ehrlich, P., Folke, C., Gren, I.-M., Holling, C.S.,Jansson, A.M., Jansson, B.-O.,Martin,D.,Maeler,K.-G., Perrings, C., Sheshinsky, E., 1998. Resilience in natural and socioeconomic systems. Environ. Develop. Econ, No, 3, pp. 222–235.
Li, G., Fu, G., Li, T.N.1998. Current water-saving irrigation patterns and economic benefits. Science and Technology of Water Conservancy, No, l, pp. 15–17
Loё, R., Kreutzwiser, R., Moraru, L. 2001. Adaptation options for the near term: climate change and the Canadian water sectorGlobal Environmental Change, No, 11, pp.231–245.
Lubchenco, J. 1998. Entering the century of the environment: a new social contract for science. Science, No, 279, pp. 491–496.
Ma, C L.1989. The energy-saving critical lift of spray and pipes irrigation. J Irrig Drain, No 12, pp. 63–64
Ma, LJ. Feng, M.2006. The development of water saving irrigation is a way out of agriculture. Water Conservancy Science and Technology and Economy, No, 12, pp. 394
May RM. 1973.Stability and complexity in model ecosystems. Princeton (NJ): Princeton University.
MacArthur RH. 1955. Fluctuations of animal populations and a measure of community stability. Ecology 36:533–6.Macdonald D. 1985. The encyclopedia of mammals, New York:Facts On File.
Mushtaq, S., Dawe, D., Lin, H. 2006. An assessment of the role of ponds in the adoption of water-saving irrigation practices in the Zhanghe Irrigation System, China. Agr Water Manage, No, 83, pp.100–110
Otti, V. 2011.Economic advantage of rainwater harvesting over water borehole. International Journal of Water Resources and Environmental Engineering, Vol. 3, No, 4, pp. 73-76.
Pahl-Wostl, C., Möltgen, J., Sendzimir, J.And Kabat, P. 2005. New methods for adaptivewater management under uncertainty: The newater project. EWRA 141A, Proc. 6th Intl.Conf.European Water Resources Management, EWRA2005.
Pereira, L S., Oweis, T., Zarii, A. 2002. Irrigation Management Under Water Scarcity. Agricultural Water Management, No 57, pp.175-206.
Pescod, M.B. 1992. Wastewater Treatment and Use in Agriculture, FAO Irrigation and Drainage, paper No 47,pp. 115- 125.
Peterson, G. D., Allen, C. R., Holling, C. S.1998. Ecological resilience, biodiversity, and scale. Ecosystems, No, 11, pp. 6–18.
Rockstrom, J. 2003. Resilience building and water demand management for drought mitigation. Physics and Chemistry of the Earth, No, 2, pp. 869–877.
Rossiter, M. 1996. The incidence and consequences of inherited environmental effects. Annual Review of Ecology and Systematics, no, 27, pp. 451–476.
Ryn, V D.,Cowan, S. 2007.Ecological Design, Island Press.
Tilman D. 1996. Biodiversity: population versus ecosystem stability.Ecology, 77:350–63.
Vitousek, P.M., Ehrlich, P.R., Ehrlich, A.H., Matson, P.A., 1986. Human appropriation of the products of photosynthesis. BioScience, No, 36, pp. 368–373.
Walker, B., Carpenter, S.2002. Resilience Management in Social-ecological Systems: a Working Hypothesis for a Participatory Approach. Conservation Ecology , No 6, pp 7-14.
Walker, B., Salt, D. 2006. Resilience Thinking: Sustaining ecosystems and people in a changing world, Island Press.
Wang, C H., Blackmore, J., Wang, X., Yum K,K., Zhou, M., Diaper, C., mcgregor, G., Anticev, J. 2009. Overview of resilience concepts with application to water resource systems.Ewater Technical Report. September 2009.
Warren, C R. 2007. Perspectives on the alien versus native species debate: a critique of concepts, language, and practice. Progress in Human Geography, No, 31, pp. 427–446.
Worm, J., Hattum, T, 2006.Rainwater harvesting for domestic use, Agrodok, No, 43, pp. 0-82.
Xiaoxia, Z., Li, Y. 2012. How water saving irrigation contributes to climate change resilience: a case study of practices in China. Mitig Adapt Strateg Glob Change, No, 17, pp. 111–132.
Yachi, S., Michel, L. 1999. Biodiversity and ecosystem productivity in a fluctuating environment: The insurance hypothesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, No, 96, pp. 1463–1468.