تدوین استراتژی های ساماندهی و طراحی اکولوژیک رودخانه های درون شهری با تاکید بر کنترل سیلاب ( نمونه موردی: رودخانه زیارت گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل مهندسی طراحی محیط زیست , دانشکده محیط زیست , دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران-دکتری

3 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

شهری شدن عواقب اکولوژیکی عظیمی برای زیستگاه های شهری منجمله رودخانه های شهری دارد. افزایش تراکم سازه های غیرمجاز در دشت های سیلابی رودخانه ها و تخریب ساختارهای اکولوژیک و هیدرولوژیکی, رودخانه به شدت آسیب دیده و محیط زیست اکولوژیکی شهر را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل و طراحی رودخانه های درون شهری با تاکید بر کنترل سیلاب به منظور بهبود ساختار و الگوهای اصلی اکولوژیکی و هیدرولوژیکی رودخانه و شهر در ارتباط با همدیگر و کنترل سیلاب است. به همین منظور نظریات نظریه پردازان در سطوح مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و این تحقیق در 3 مقیاس کلان, میانی و خرد تدوین شد و زیرساختارهای اکولوژی منظر در مقیاس کلان و میانی شناسایی شدند. سپس سیاست ها و اقدامات استراتژیک در چارچوب طراحی اکولوژیک منظر رودخانه درون شهری در حیطه های مدیریت رودخانه, کنترل سیلاب و نیازهای گروه مصرف کننده در 4 پهنه اکولوژیک و مهم حوزه آبخیز رودخانه زیارت, ناهارخوران, شهرگرگان و زمین های کشاورزی تدوین شد. در نهایت با توجه به اهداف و استراتژی ها در منطقه شهری به ارائه راه حل هایی پرداخته شده و به صورت راهکار هایی طراحی در مقیاس خرد نمایش داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات