نویسنده = مهندس هنریک مجنونیان
مقدمه ای بر گوزن زرد ایرانی و زیستگاههای آن

دوره 13، شماره 13، فروردین 1364

مهندس هنریک مجنونیان؛ مهندس مسعود مولوی


استفاده از منابع طبیعی و حفاظت آنها

دوره 10، شماره 10، فروردین 1359

ک. آنانیچف؛ مهندس هنریک مجنونیان