روشهای بررسی اقتصادی و اجتماعی پارکها وتفرجگاه ها

نویسنده

چکیده

تحقیقی که تقدیم حضورتان میگردد. چکیده ئی است از یک سری مطالعات طولانی که حاصل همکاریها وکوششهای بیدریغ گروهی از استادان و دوستان گرامی می باشد.
در این مجموعه از همان ابتدا با یک سری آمار و ارقام سروکار داریم که تنها راه نتیجه گیری واقعی از آنها صحت و دقت کار در تمام مراحل مطالعه می باشد.
در این مجموعه تمام روشهای ارزشیابی اقتصادی و اجتماعی تفرجگاهها مورد بررسی قرار گرفته و بعنوان الگون رایج ترین روش موجود یعنی روش کلاوسون برای اولین بار در ایران در مورد پارکهای اطراف تهران برای بررسی و تحقیق انتخاب و اجرا شد.
این تحقیق علاوه برداشتن نتایج فوق العاده اجتماعی و اقتصادی مراحل مختلف بررسی اقتصادی تفرجگاهها را گام به گام نشان می دهد وهدف نیزهمین بوده است.
ما بهیجوجه قصد نگاهداشتن مسائل تفرجگاهها را بصورتی کتابگونه نداریم‘ چرا که در حال حاضر آنچه ضروری تر بنظر می رسد تحقیق و بررسی مسائل تفرجگاهی است و اینکه چطور میتوان تفرجگاهها را از نقطه نظر اقتصادی مثل کالا و یا سایر خدمات مورد مطالعه قرار داد و نیازهای تفرجگاهی جامعه خود را به چه صورت می توانیم بر آورد بکنیم
برگردان این مجموعه تحقیقی بصورت کتابگونه علاوه بر اینکه ما را از هدفمان که استفاده عملی از روشهای ارزشیابی تفرجگاهها است دورمی سازد. بلکه اجبارا بخاطر متوسل شدن به آمارها و منابع کشورهای خارج در زمینه مسائل تفرجگاهی وتشریح آنها ارتباط بین روش کار و طریقه پیگیری اینگونه تحقیقات با مسائل تفرجگاهی کشورمان از بین می رود.
در حالیکه در شرایط فعلی نیازی به ترجمه صرف از مسائل تفرجگاهی کشورهای دیگر نیست. بلکه باید از نتایج پویش ها و روشهای اجرا شده در این کشورها استفاده نموده و متناسب با ضرورت زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم‘ اینگونه تحقیقات را بتوانیم بطور عملی در کشور خود پیاده نموده و نیازهای تفرجگاهی جامعه خود را ارزشیابی نمائیم. این راه تازه ئی است که ما برای ارائه مسائلی از این قبیل برگزیده ایم ما با استفاده از تألیفات و تحقیقات کشورهای خارج در زمینه مسائل تفرجگاهی و تشریح آنها در بطن یک تحقیق عملی در مورد تفرجگاههای کشور خود‘ بهمراه ارائه روش عملی آن به صورت گام به گام و همینطور نتیجه گیریهای که از این پویش ها حاصل میشود نیازهای تفرجگاهی جامعه خودمان را براورد نموده ایم.
برای این منظور جامعه شهر تهران را بعنوان الگو برگزیده ایم ‘ چرا که بعنوان یک جامعه تقریبا صنعتی دارای مشکلات اجتماعی زیادی است که در سایر شهرها این مشکلات کمتر دیده می شوند . بهمین جهت بررسی نیازهای تفرجگاهی آن در شرایط فعلی از ضرورت بیشتری برخوردار است.
ولی آنچه مسلم است نیازهای تفرجگاهی جامعه شهر تهران در این تحقیق تنها هدف ما نمی تواند باشد‘ بررسی اوقات فراغت وخواهشهای تفریحی جامعه شهر تهران فقط وسیله ئی است برای ارائه مراحل مختلف روش تحقیق کلاوسون در امور تفرجگاهی.
این روش یکی از متداول ترین روشهای بررسی تفرجگاهی در جهان است و می تواند برای ارزشیابی انواع مختلف سیستمهای تفریحی بکار گرفته شود. و اهمیت کاربرد آن در شرایط فعلی برای ما کمتر از برآورد نیازهای تفرجگاهی یک جامعه شهری و صنعتی مثل تهران نیست.