دوره و شماره: دوره 6، شماره 6، خرداد 1355 
بانک ژن

دکتر ناصرسعادت لاجوردی؛ مهندس بهروز صدری سرشکی