گون های صمغی ایران و ارزش اقتصادی آنها

نویسنده

چکیده

حفظ و حراست منابع طبیعی و ثروتها ی ملی یکی از مهمترین وظایف هرانسان و دولتها می باشد . منابع و ثروتهای زیرزمینی کمتر دستخوش آسیب قرار می گیرند گو اینکه بهره برداری افراطی وم بی موقع ممکنست از نظر ملی و اقتصادی قابل توجیه باشد. ثروتها ی زمینی بویژه منابع بیوسفری و بخصوص فیتوسفر باید مورد توجه و حفاظت دائمی و دقیق قرارگیرند. زیرا ثروتهای طبیعی فیتوسفر یا پوشش گیاهی زمین نه تنها از نظر اقتصادی بلکه بیشتر ازنظر اکولوژیکی و یا حفاظت محیط زیست انسان حائز اهمیت فوق العاده می باشند و بی توجهی یا بهره برداری بی رویه ومفرط از آنها موجب انهدام این ثروتهای طبیعی وخداداد و تبدیل سرزمین های سبز وخرم به بیابانهای بی آب وعلف وغیر مسکونی می گردد.
پوشش گیاهی ‘ رستنی های غیر مزروعی جنگلی‘ مردابی بیابانی یا علفزار می باشد که بمثابه یک واحد زیستی با یکدیگر در حال تعادل زندگی کرده و برروی یکدیگر و محیط اثر می گذارند این پوشش سبزینه یا فیتوسفر که جزو پوشش زنده خاک‘یا بیوسفر می باشد از یک طرف با اتمسفر یا جو از طرف دیگر با خاک یا لیتوسفر در تماس است و با هر سه ارتباط نزدیک و لاینقطع دارد. از ربع مسکون کره زمین که حدود 134 میلیون کیلومتر مربع تخمین زده شده است نیمی از آن یا 67 میلیون کیلومتر مربع را جنگلها و مزارع و مراتع مرطوب تشکیل می دهدکه کشاورزی در آن بدون آبیاری میسر می باشد و نیم دیگر یعنی 67 میلیون کیلومتر مربع زمینهای خشک وکم آب را تشکیل می دهد که پوشش گیاهی آنرا بوته های خشک روی و بیابانی تشکیل می دهد که ا زمهمترین و متنوع ترین آنها گون ها می باشند که دارای ارزشهای اقتصادی ‘ (ایجاد شغل) ‘ اثرات اکولوژیکی ‘ جلوگیری از فرسایش ‘ تلطیف آب و هواو ایجاد نزولات میباشد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و وسعت زمینهای خشک و کم آب آن اهمیت این دسته ازگیاهان از لحاظ محیط زیست و ارزشهای اقتصادی ‘ اجتماعی و اکولوژیکی آن محسوب می باشد و با در نظر گرفتن آنکه از پوشش گیاهی ایران مدت مدیدی استفاده بی رویه ‘ غیر معقول و مفرط شده است و این ثروت ملی نه تنها رو بانهدام گذاشته بلکه با تغییر آب وهوا محیط را برای رشد مجدد آنها نامساعد ساخته است.
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که یکی از تدابیر خردمندانه شاهنشاءآریامهر برای حفظ و حراست ثروتهای ملی این کشور وحفظ تعادل محیط زیست این مرزوبوم است باید به بهترین وجهی توسط تمام ابناء این مملکت و کلیه مسئولین با توجه بمفاهیم عالی آنکه نهایتا زندگی بهتر برای ایرانیان است عملی گردد.