واکنش دشمنان طبیعی بندپایان نسبت به حشره کش ها

نویسنده

چکیده

مطالعات انجام شده در ربع قرن گذشته در زمینه آفت کش ها و اثرات جنبی آنان موجب گردیده است که این رشته از علوم بصورت علمی وتکنیکی جائی برای خود باز نماید. در نتیجه تحقیقات ومطالعات انجام شده و با جمع آوری اطلاعات دقیق‘ متخصصین امر به این نتیجه رسیده اند که باید در روش مبارزه و کنترل آفات تجدید نظر شود و حتی الامکان از مصرف بی رویه سموم جلوگیری بعمل آید ودر عوض با بکار بردن سموم کم خطر تر و انتخاب و استفاده از دشمنان طبیعی بند پایان (بیماریها‘ شکارچیان‘ انگل ها) و سایر طرق مبارزه ‘ روش کنترل تلفیقی عملا بمورد اجراءگذارده شود. باید متذکر شد که استفاده صحیح از سموم دفع آفات تا زمانی که طریقه بهتری جانشین آن نشود‘ کماکان در برنامه مبارزه برعلیه آفات بقوت خود باقی خواهد ماند.
واکنش دشمنان طبیعی بند پایان ابتدا در خارج از محیط آزمایشگاهی (بطور کیفی و نه بطور کمی) مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت‘ از آشکارترین مشاهدات‘ مرگ ومیر دشمنان طبیعی راکه اغلب با طغیان آفات نیز همراه بوده اند می توان نام برد.
مطالعات انجام شده بین سالهای 1930-1950 ‘ علت این امر را مصرف بی رویه سموم خطرناک دانسته که تعادل طبیعی موجود بین دشمنان طبیعی و آفات را بر هم زده است. متأسفانه باید اضافه کردکه مطالعات انجام شده در زمینه واکنش دشمنان طبیعی بند پایان نسبت به حشره کش ها در مقایسه با مطالعات و شناخت حشره کش ها و ایجاد مقاومت در این آفات بسیار ناچیز می باشد. عوامل زیر را می توان در کمبود مطالعات و تحقیقات واختلاف موجود مؤثر دانست:
1. اثر سریع و چشم گیر استفاده از آفت کش ها باعث شد که سعی وکوشش بیشتری در کاربرد سموم مبذول شود و بالنتیجه توجه کمتری به حفظ وحراست دشمنان طبیعی بند پایان که گهگاه برحسب اتفاق شناخته می شدند ابراز گردد.
2. درگذشته چنین تصور می شد که واکنش دشمنان طبیعی نسبت به آفت کش ها درست همانند عکس العملی است که توسط خود آفات در مقابل سموم بروز می نماید.
3. صرف مبالغ هنگفتی در زمینه تحقییق واکنش آفات نسبت به سموم که در مقایسه سهم مطالعات و تحقیقات درباره شکارچیان و انگل هابسیار ناچیز بوده است.
4. وجود مشکلات فراوان در امر تولید و پرورش آزمایشگاهی شکارچیان و انگل ها در حجم وسیع و جمعیت انبوه جهت مطالعات زیست شناسی و سم شناسی.
5. عدم وجود روش های استاندارد شده‘ تست سم شناسی برای ارزشیابی دشمنان طبیعی بآن دقتی که برای آفات موجود بوده است در سالهای اخیر‘ لزوم تحقیقات بیشتر در زمینه واکنش شکارچیان و انگل هانسبت به سموم آفت کش توسط محققینی چون کرافت- جورجیو- نیوسام ذکر گردیده و همواره این سوال مطرح شده که آیا واقعا آفات و دشمنان طبیعی یک شکل نسبت به سموم واکنش نشان می دهند؟ دلیل طرح چنین سئوالاتی وجود این حقیقت است که تاکنون بیش از 224 مورد ایجاد مقاومت در بین آفات گزارش شده در حالیکه موارد موجود برای دشمنان طبیعی از رقم 10 کمتر بوده است.