علم بوم شناسی (برنامه ای برای آموزش لیسانس)

نویسنده

چکیده

آگاه نمودن افراد یک جامعه درباره محیط زیست و مسائل مربوطه امری است که در سطوح مختلف از آموزش دبستان گرفته تا دانشگاه و آموزش غیررسمی بزرگسالان قابل اجرا بوده ودر حقیقت برای موفق بودن آن باید در سطح هر چه ابتدایی آغاز و جزء لاینفک آموزش تا سطوح بالاتر گنجانده شود تا نسل آینده از بیش بخصوصی در زمینه محیط زیست برخوردار شده و خود را حلقه ای از مراحل گوناگون و پیچیده طبیعت دانسته و در بهبود آن کوشا باشد.
این مقاله محدود به آموزش علم بوم شناسی در سطح دانشگاه بوده ومنظور آن مشخص کردن هدف ها و دستیابی به یک متدولوژی آموزشی می باشد. برای نیل به این هدف سعی شده که ابتدا تا آنجا که مقدور بوده ‘ مسائل و نیازهای آموزش این علم مشخص گردیده و طبق این نیازها و بنا بر تعیین خصائل فارغ التحصیلان لیسانسیه این علم بخش های آموزشی چنین دوره ئی معلوم گشته و بالاخره قابلیت های این فارغ التحصیلان تا آنجایی که امکان پیش بینی و آینده نگری موجود بوده معلوم گردند تا اینکه یکی از هدف های اصلی این آموزش که کارور بودن آن می باشد برآورده شود.