عده ای از پرندگان مرداب امیر کلایه طرح مرداب امیر کلایه

نویسنده

چکیده

به راستی پرندگان یکی از زیباترین موجودات زنده جانوری بشمار می روند. مرداب امیر کلایه نیز مانند سایرمرداب های ایران در فصول مختلف از وجود این زیباییها ی طبیعت بی بهره نیست و درهر زمان گروه مختلفی از آنها را می توان مشاهده نمود که برای شناسائی همه آنهالازم است سفرهایی درفصول مختلف انجام داد.
پرندگان این ناحیه اغلب مهاجر می باشند. درزمستان تعداد پرندگانی مانند غازها‘ قوها‘مرغابیها و چنگرها فوق العاده زیاد است‘ مثلا از 19 آذر تا 21 آذر پرندگان روی مرداب بحدی زیاد بودکه سطح مرداب از وجود پرندگان برنگ سیاهی می زد‘ البته اگر هوا خوب باشد و دریا طوفانی نباشد پرندگان بطرف دریا می روند و تعداد آنها در مرداب کمتر می شود و بر عکس هنگامی که دریا طوفانی باشد پرندگان رنگ آب مرداب تیره رنگ می گردد و تقریبا قسمت عمده گیاهان توسط پرندگان گیاه خوار خورده می شود.
در چند مسافرتی که به مرداب امیر کلایه بمنظور شناسائی پرندگان آن ناحیه انجام گردیده است فهرست و مشخصات پرندگان مشاهده و مطالعه شده باین شرح است.