دوره و شماره: دوره 9، شماره 9، خرداد 1358 
لگام آلودگی خزر

دکتر محمد جواد میمندی نژاد