دوره و شماره: دوره 9، شماره 9، بهار 1358 
7. لگام آلودگی خزر

دکتر محمد جواد میمندی نژاد