گزارش نهائی طرح تکمیلی کاهش دود وسائط نقلیه موتوری

نویسنده

چکیده

یکی از روشهای مؤثر در کاهش دود وسائط نقلیه موتوری بنزینی کاربرد سوخت پاک و خالص بجای سوخت فعلی است. گاز مایع LPG به موجب تجربیات انجام شده سوختی است که جهت کاهش آلودگی هوا میتواند جایگزین بنزین محتوی سری فعلی ایران گردد- منوکسید کربن در سیستم گازی به مراتب کمتر از بنزین و هیدروکربورهای نسوخته که در موتور بنزینی بیشتر از اندازه مجاز کالیفرنیا است. در سیستم گازی بسیار جزئی است. بهمین ترتیب اکسیدهای ازت که در سیستم بنزینی در تهران بیشتر از اندازه مجاز ایالت کالیفرنیا ست در موتورگازی به اندازه مجاز تقلیل می یابد- سرب که یک اتومبیل پیکان بنزینی در هر شش کیلومتر کار در شهر 32/0 گرم در هوای شهر ووارد می کند (11/0 گرم روی زمین می ریزد) در سیستم گازی به صفر تقلیل می یابد. با توجه به نتایج اکتسابی درخشان فوق و اینکه هوای تهران در زمره آلوده ترین شهرهای جهان است و این حقیقت که وسائط نقلیه موتوری مخصوصا اتومبیل های بنزینی در آلوده ترین هوای تهران از هر عاملی موثرتر است پیشنهاد می شود که نتایج این طرح پژوهشی در مورد وسائط نقلیه عمومی عملی گردد تمام مسائل مربوط به جنبه های ایمنی طرح با توجه به تجربیات تاکسی رانی توکیو مورد توجه قرار گرفته است