بوته و بوته زارهای مناطق خشک آسیا (بیولوژی و بهره برداری)

نویسندگان

چکیده

فهرست مطالب
سیمای طبیعی مناطق خشک در آسیا
سیمای انتشار جغرافیایی بوته ایها
بوم شناسی بوته ایها
گیاهان بوته ی شور پسند
گیاهان بوته ی شن دوست
گیاهان بوته ی صخره دوست
گیاهان بوته ی گچ دوست
بوته ی های مزوفیت
اهمیت اقلیم خشک در تجمع مواد مفید در گیاهان موارد استفاده گیاهان بوته ی
پیشنهاد برای ادامه کار
مقاله ایکه اقدام به ترجمه آن شده در سال 1971 در سمپوزیوم بین المللی بهره برداری و بیولوژی بوته های اراضی طبیعی (وحشی) که در دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا تشکیل شد ارائه گردیده است.