بررسی مقدماتی ژئو شیمی ورادیومتری توده ها ی آذرین غرب ایران جهت وقوف به تحول ساختمان زمین شناسی ناحیه

نویسنده

چکیده

بررسی های مقدماتی ژئوشیمی و رادیومتری پتاسیم آرگن و روبیدیم – استرنسیم بر روی سنگهای دو توده آذرین الوند و آلموفولاق از سری توده های آذرین غرب ایران که اخیرا توسط نگارنده انجام گرفته نگارنده را بر آن می دارد تصور نماید که فاز کوهزایی غرب ایران از ژوراسیک فوقانی‘ اشکوب پرتلاندین(کوهزایی سیمرین)= 17 ±144 میلیون سال شروع شده و تا کرتاسه فوقانی (75-70 میلیون سال) ادامه داشته است. فعالیتهای ماگمائی و دگرگونی از آثار این فاز کوهزایی می باشد. شروع فاز ماگمائی با جایگزین سنگهای دیوریتی آغاز گردیده است و با داشتن نسبت ایزوتوپی 7088/0= 87sr/86sr می توان اعلام داشت که نتیجه تفریق از ماده سازنده گوشته فوقانی می باشد.