نویسنده = مرتضی دیناروندی
مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های شهری (منطقة مورد مطالعه: منطقة 6 شهرداری تهران)

دوره 39، شماره 3، مهر 1392، صفحه 75-90

10.22059/jes.2013.35891

مرتضی دیناروندی؛ حمید رضا جعفری؛ اسماعیل صالحی؛ احمدرضا یاوری؛ حمید تاسا


ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در محیط زیست شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 81-92

10.22059/jes.2013.30392

سید محمود هاشمی؛ سید کاظم علوی پناه؛ مرتضی دیناروندی


ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 133-144

10.22059/jes.2013.30397

محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی