مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های شهری (منطقة مورد مطالعه: منطقة 6 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

2 استاد گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله سعی دارد با توجه به اهمیت مسائل بهداشتی، ایمنی و محیط‌زیستی در پارک‌های شهری، در قالب مدیریت یکپارچه به دنبال سنجش وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست پارک‌های شهری منطقة 6 تهران، چارچوب سنجش وضعیت این عوامل را در پارک‌های شهری مهیا و زمینۀ ارتقای کیفیت آن‌ها و استفادۀ مثبت در تجارب بعدی را فراهم کند. در این راستا بر اساس نتایج حاصل از انتظارهای شهروندان و خدمات شهرداری در قالب روش برنامه‌ریزی QFD و مقایسۀ تطبیقی نتایج با تحلیل وضع پارک‌های تحت مطالعه به تدوین مدل ویژۀ سنجش وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های شهری می‌پردازد. برای بالاتربردن سطح اعتبار نتایج معیارهای رده‌بندی، از خروجی روش AHP و پیمایشی دلفی برگرفته شد. بر مبنای مدل سنجش به‌دست‌آمده از روش پرسشنامه‌ای برای دریافت نظرهای شهروندان در مورد وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست تعدادی از پارک‌های منطقة 6 شهرداری تهران، استفاده و نتایج آن به کمک نرم‌افزار آماری Spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مبین آن است که میزان رضامندی معیارهای بهداشتی پارک‌های تحت مطالعه با 2/48 درصد از میزان رضامندی معیار‌های ایمنی آن‌ها با 9/52 درصد کمتر و از میزان رضامندی معیار‌های محیط‌زیستی آن‌ها با 4/42 درصد بیشتر است. همچنین، معیارهای وضعیت سطل زباله در پارک‌ها، تابلوهای راهنما و هشدار‌دهنده و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب، به ترتیب در سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست با 8/32، 2/36 و 7/26 درصد، کمترین میزان رضامندی را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها