ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران ، دانشیار گروه مهندسی طراحی محیط زیست ، دانشکدة محیط زیست

2 دانشگاه تهران، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست ، دانشکدة محیط زیست ،

3 دانشگاه تهران، استاد گروه مهندسی فضای سبز ، دانشکدة علوم باغبانی

4 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط زیست، دانشکدة محیط زیست،

چکیده

از جمله فرصت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی که به دلیل نیازهای جهانی امروز بشدت در حال رشد و گسترش است، صنعت گردشگری است. از همین رو، از میان فرصت‌های گردشگری موجود در کشور، جاذبه‌های طبیعی، تنوع زیستی، حیات وحش و چشم‌اندازهای بکر و آب‌ و‌ هوای مناسب، زمینه را برای توسعة طبیعت‌گردی، بیش از دیگر جنبه‌های گردشگری تقویت می‌کند. در طراحی برای برنامه‌ریزی توسعه، منظرسازی، یا ساماندهی منظر برای حفظ منظرهای موجود و یافتن منظرهای زیبا و سپس جانمایی موارد توسعه در میان نواحی با منظر زیبا،امری ضروری است. رود دره قشلاق در منتهی‌الیه ضلع شرقی شهر سنندج، به طول 90 کیلومتر و جریان آب دایمی یکی از مناطق واجد شرایط با ظرفیت‌های بالایی برای طبیعت‌گردی و گردشگری است. این تحقیق درصدد ارزیابی بصری و کیفیت‌های طبیعی این رودخانه به منظور برنامه‌ریزی و طراحی محیطی و منظر آن است. بدین منظور، در این تحقیق پس از تهیه جداول یگان‌های محیط زیستی رود دره قشلاق، یگان‌ها از بیشترین به کمترین گوناگونی و تنوع به ترتیب به‌عنوان مناطق ممتاز، معمولی و ضعیف انتخاب شدند. سپس با مطالعه میدانی در میان طبقه اول یا منظره ممتاز، نقاط با منظر زیبا و آزیموت هر کدام از این مناطق تهیه، و ظرفیت برد برای آنها محاسبه شد. در این پژوهش به طور کلی 18 نقطة چشم انداز، منظر و منظره‌های آن در رود دره قشلاق نهایی شد. این نقاط خوش منظره رود خود گزینه دیگری را نیز برای مسیرهای جاده‌سازی، طراحی-مهندسی تفرجگاههای کوهستانی، مسیرهای پیاده‌روی و سایر امکانات و تسهیلات اکوتوریستی با توجه به برخی از اصول مربوط به تعداد و اندازة تفرج‌گر، تأسیسات و تسهیلات فراهم می‌آورند.