نویسنده = دکتر سید حسین بحرینی
برنامه ریزی منظوردار با روشهای ساده پهنه بندی سرزمین

دوره 27، شماره 27، تیر 1380

دکتر احمد رضا یاوری؛ دکتر سید حسین بحرینی


بررسی زمینه های تعادل زیستی در ساختار شهر

دوره 25، شماره 23، تیر 1378

دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس میترا احمدی ترشیزی


مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

دوره 24، شماره 21، تیر 1377

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان


شهر ‘ شهر سازی و محیط زیست

دوره 20، شماره 0، بهمن 1376

دکتر سید حسین بحرینی


کاربرد مطالعات هواشناسی آلودگی هوا در طراحی شهری (نمونه خاص شهر تهران)

دوره 18، شماره 18، دی 1376

حسن خوشپور؛ ناصر برک پور؛ مهیار عارفی؛ دکتر سید حسین بحرینی