نویسنده = دکتر سید حسین بحرینی
تعداد مقالات: 7
1. استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص پارک موزه نفت مسجد سلیمان

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس حمید رضا جهانی مقدم


2. برنامه ریزی منظوردار با روشهای ساده پهنه بندی سرزمین

دوره 27، شماره 27، تابستان 1380

دکتر احمد رضا یاوری؛ دکتر سید حسین بحرینی


3. بررسی زمینه های تعادل زیستی در ساختار شهر

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس میترا احمدی ترشیزی


4. مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

دوره 24، شماره 21، تابستان 1377

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان


5. شهر ‘ شهر سازی و محیط زیست

دوره 20، شماره 0، زمستان 1376

دکتر سید حسین بحرینی


6. کاربرد مطالعات هواشناسی آلودگی هوا در طراحی شهری (نمونه خاص شهر تهران)

دوره 18، شماره 18، زمستان 1376

حسن خوشپور؛ ناصر برک پور؛ مهیار عارفی؛ دکتر سید حسین بحرینی