دوره و شماره: دوره 13، شماره 13، بهار 1364 
1. بررسی نسبت جنسی ثالث در جمعیت ایران

دکتر داریوش دانشور فرهود؛ دکتر محمد شریف کمالی


2. تحول جمعیت ایران

دکتر محمود محمودی مجدآبادی فراهانی


6. تالاب ها،ارزش و اهمیت آنها برای انسان

مهندس جمشید منصوری؛ دکتر نعمت الله خراسانی