دوره و شماره: دوره 13، شماره 13، فروردین 1364 
بررسی نسبت جنسی ثالث در جمعیت ایران

دکتر داریوش دانشور فرهود؛ دکتر محمد شریف کمالی


تحول جمعیت ایران

دکتر محمود محمودی مجدآبادی فراهانی


تالاب ها،ارزش و اهمیت آنها برای انسان

مهندس جمشید منصوری؛ دکتر نعمت الله خراسانی