مسائل و مشکلات دفع زباله در ایران

نویسنده

چکیده

تکنیک جمع آوری ، حمل و نقل و دفع زباله های شهری با توجه به قدمت تاریخی، اهمیت ویژه بهداشتی ، اقتصادی و علیرغم همه موفقیتها در علوم و تکنولوژی از پیشرفت چندانی برخوردار نیست . ازدیاد جمعیت و توسعه صنایع وینز رابطه مستقیم آنها با افزونی زباله های شهری و صنعتی مسائل بغرنجی را بوجود آورده که هم اکنون در بعضی از شهرهای کشورما بصورت بحرانهای زیست محیطی مطرح میشود. در حال حاضر امر جمع آوری و حمل این مواد در بسیاری از شهرهای کشور بصورت غیر بهداشتی انجام گردیده و در بسیاری از موارد از تکنیکهای بسیار قدیمی و عقب افتاده ای برخوردار است. افزایش بهای ماشین آلات و هزینه های حمل و نقل زباله و نیز کمبود داوطلبان کادر این حرفه از یک سو و بهره گیری غیر اصولی از بازیافت مواد زائد و عدم آگاهی و توجه مردم به این مسئله مهم بهداشتی از سوی دیگر ، همواره بر این بحران می افزاید . شیوع بیماریهای خطرناک از طریق انتشار مگس، موش و دیگر حیوانات موذی، مشکلات زباله های بیمارستانی ، ورود سموم و فلزات سنگین در زنجیره های غذایی از طریق استفاده غیر صحیح از کودهای کمپوست و نیز اشاعه آلودگی در محیط توسط کارگران شاغل در این حرفه مسئله ای است که ضرورت توجه به آن از طریق یک برنامه ریزی صحیح بخوبی احساس می شود علیهذا اهمیت بهداشتی و اقتصادی دفع بهداشتی زباله با توجه به نوع مواد و ویژگی روش های دفع در کشور ما و سایر کشورهای جهان سوم از جمله مطالبی است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد . ارائه پیشنهادهای اجرایی با تکیه بر یک برنامه ریزی صحیح و اصولی در زمینه جمع آوری و دفع زباله در منتهی علیه این مطالب امری است که امید است مورد توجه مردم و مسئولین امر قرار گرفته و راهگشای بسیاری از معضلات موجود در این زمینه گردد.

کلیدواژه‌ها