بررسی نسبت جنسی ثالث در جمعیت ایران

نویسندگان

چکیده

نسبت جنسی ثالث که عبارتست از تعداد مرد در مقابل یکصد زن ، در جمعیتهای ایران کمتر مورد بررسی قرار گرفته است . در این مطالعه نسبت جنسی ثالث در کل جمعیت ایران به تفکیک استانها مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت محسوسی از جهت نسبت جنسی ثالث در استانهای مختلف با حداکثر 48/129 در استان هرمزگان و حداقل 63/99 در استان یزد وجود دارد . میانگین نسبت جنسی در کل جمعیت ایران 10/106 بود عوامل مختلف اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و جغرافیایی موثر در نسبت جنسی مورد بحث قرار گرفته اند .

کلیدواژه‌ها