نویسنده = حمید تاسا
مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های شهری (منطقة مورد مطالعه: منطقة 6 شهرداری تهران)

دوره 39، شماره 3، مهر 1392، صفحه 75-90

10.22059/jes.2013.35891

مرتضی دیناروندی؛ حمید رضا جعفری؛ اسماعیل صالحی؛ احمدرضا یاوری؛ حمید تاسا


ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 133-144

10.22059/jes.2013.30397

محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی