نویسنده = دکتر ناصر مهردادی
ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری

دوره 30، شماره 34، تیر 1383

دکتر ناصر مهردادی؛ مهندس پرویز محمدی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ مهندس مهرداد عدل


رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

دکتر محسن سعیدی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بیدهندی؛ دکتر ناصر مهردادی؛ دکتر سعید گیتی پور؛ دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر


حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری با استفاده از نیزارهای مصنوعی

دوره 26، شماره 25، تیر 1379

مهندس حسن صادق پور؛ دکتر علی ترابیان؛ دکتر ناصر مهردادی