ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری

نویسندگان

چکیده

هضم بی هوازی تجزیه میکربی مواد آلی در غیاب اکسیژن است که نتیجه این فرایند تولدی متان و مواد تثبیت شده می باشد هضم بی هوازی دارای سه مرحله پیش تصفیه هشم و پس تصفیه است باکتری های تخمیر کننده تولید کننده H2 (کاهنده پروتون) و متان زا سه گروه عمده میکروارگانیسم های فعال در این فرایندهستند هضم بی هوازی در مقایسه با کمپوست هوازی یک تولید کننده انرژ خالص است در هضم بی هوازی 500 تا 1000 کیو وات ساعت د رهر تن زباله تر انرژ تولید می شود در حا لیکه در کمپوست هوازی 750 – 500 کیلو وات ساعت انرژی برای تصفیه هر تن زباله تر مصرف می شود در هضم بی هوازی مواد زاید جامد فساد پذیر بهره دهی متان بین 2/0 تا 5/0 متر مکعب بر هر کیلوگرم جامدات فرار افزوده شده است در این مطالعه از یک راکتور با حجم 22 لیتر برای هضم مواد زاید جامد فساد پذیر شهری با در صد بالای TS و زمان ماند 15 تا 20 روز استفاده شده است راکتور به وسیله یک کویل که آب گرم در آن جریان داش گرم می شد به طوریکه دمای درون هاضم در محدوده 33 تا 37 درجه سانتیگراد نگهداری می شد در این مطالعه تولید گاز 2500 تا 9400 لیتر بر هر متر مکعب راکتور در روز و بهره دهی متان بنی 23/0 تا 67/0 متر مکعب متان به ازای هر کیلوگرم جامدات فرار و کاهش مواد آلی بیش از 50% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها