استخراج اهداف مدیریت پایدار پسماند مواد غذایی: تحلیل اسناد فرادست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت‌ مدرس، تهران، ایران

2 گروه فناوری‌های محیط‌زیست، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

مدیریت مطلوب پسماندهای غذایی با توجه به حجم بالای تولید روزانه آن‌ها در تمامی کشورها از اهمیت ویژهای بهخصوص از دیدگاه زیست‌محیطی و بهداشتی برخوردار است. این نوع پسماندها به‏علت ماهیت شیمیایی و ساختاری، به‏راحتی تجزیه شده و در صورت مدیریت غیراصولی، از پتانسیل بالایی برای تولید شیرابه و انتشار گازهای گلخانه‏ای، آلودگی خاک و ... برخوردار‌ند. به دلیل اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف کلی تحلیل محتوای اسناد فرادستی در سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی به‌منظور استنتاج اهداف نظام مدیریت پایدار پسماند شهر تهران به اجرا درآمد. بدین منظور 15 سند فرادستی (5 سند ملی، 5 سند منطقه‌ای و 5 سند محلی) به‌عنوان نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب گردید. اسناد منتخب با استفاده از تحلیل محتوای اسناد به روش گال و همکاران بررسی و مفاهیم مربوطه استخراج و کدگذاری گردید. این تحقیق، 5 هدف کلی مدیریت پایدار پسماند و همسو با اهداف توسعه پایدار را شناسایی نمود. درواقع پنج بُعد شامل: هدف نهادی (با تأکید بر یکپارچگی و شمولیت ارکان کلیدی سیستم مدیریت پسماند شهری)، هدف فنی و زیرساختی (با تأکید بر بهینه‌سازی فرآیندهای موجود در بکارگیری فناوری‌های مدیریت پسماند شهری)، هدف زیستمحیطی (تأکید بر کمینه‌سازی اثرات سوء بهداشتی و زیست‌محیطی سیستم مدیریت پسماند شهری)، هدف اقتصادی (تأکید بر پایداری اقتصادی و مالی سیستم مدیریت پسماند شهری) و هدف فرهنگی- اجتماعی (تأکید بر جلب مشارکت حداکثری شهروندان و خدمات‌گیرندگان) به عنوان اصلی‌ترین اهداف تأثیرگذار در مدیریت پایدار پسماند تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdoli, M.A., Akbarpourshirazi, M., Omidar, B. & Sami Fard, R. (2013). Investigating the production of municipal waste in 22 districts of Tehran with the approach of reducing waste during the years 2010-2013. Yazd Scientific and Research Journal, 14th year, 2nd issue, pp. 23-33.
Adib Haj Bagheri, M., Parvizi., S. & Salsali, M. (2010). Qualitative research methods. Tehran: Bushra Publications, 2010.
Afroz, R., Hanaki, K., & Hasegawa-Kurisu, K. (2009). Willingness to pay for waste management improvement in Dhaka city, Bangladesh. Journal of Environmental Management, 90(1) , pp. 492-503.
Ali, M. (2010). Inclusivity of the informal systems; reality or a pipe dream. Practical Action UK, Bourton on Dunsmore, Rugby.
Alias, F. S., Abd Manaf, L., & Onn, M. H. N. (2016). Public Participation of Recycling Through Economic Benefit: Case Study in Federal Territory of Labuan.171.
Alidadi, H. Naghizadeh, A. & Dadpour, A. (2006). Investigating the quantity and quality of waste produced in Khaf city in 2006. The 10th National Environmental Health Conference, Hamedan, Hamedan University of Medical Sciences, pp. 1-6.
Arasteh, M., Shahab, S. & Sohailipour, p. (2010). Evaluation of the level of satisfaction with the mechanized waste collection system and citizens' participation in the source separation plan (case example: Yusuf Abad neighborhood). The fifth national waste management conference.
Atlas of Tehran metropolis. (2019). Available on the website: https://atlas.tehran.ir.
Babaei-Aghdam, F., Visirad, F.A., Yari-Hasar, A. & Heydarisarban, and (2015). Evaluation of effective factors on people's participation in organizing dilapidated urban tissues with emphasis on social capital (Case study of Jejin Ardabil neighborhood). Quarterly Journal of Urban Planning Studies, third year, ninth issue, pp. 65-90
Bahçelioğlu, E., Buğdaycı, E. S., Doğan, N. B., Şimşek, N., Kaya, S. Ö., & Alp, E. (2020). Integrated solid waste management strategy of a large campus: A comprehensive study on METU campus, Turkey. Journal of Cleaner Production, 265, 121715.
Comprehensive waste management plan of Tehran.(2018). The second stage - explanation and analysis of the current situation of waste management in Tehran by regions.
Demirbas, A. (2011). Waste management, waste resource facilities and waste conversion processes. Energy Conversion and Management, 52(2), pp. 1280-1287.
Eurostat (2021). Recycling rate of municipal waste. available: online data code: T2020_RT120.
European Commission Q&A. (2023). Reducing food waste in the EU. Brussels, 05 April 2023.
Fami, H. S., Aramyan, L. H., Sijtsema, S. J., & Alambaigi, A. (2019). Determinants of household food waste behavior in Tehran city: A structural model. Resources, Conservation and Recycling, 143, 154-166.
Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R.. (1994). “Methods of Qualitative and Quantitative Analyze in Psychology and Education, Translated into Persian by Ahmad Reza Nasr. (2007), Terhran: Shahid Beheshti University Press (in Persian).
Heidari R.,Yazdanparast R., & Jabbarzadeh A.( 2019). Sustainable design of a municipal solid waste management system considering waste separators: A real-world application. Sustainable Cities and Society. 47,101457.
Hoque, M. M., & Rahman, M. T. U. (2020). Landfill area estimation based on solid waste collection prediction using ANN model and final waste disposal options. Journal of Cleaner Production, 256, 120387.
Kamaruddin, S., Pawson, E., & Kingham, S. (2013). Facilitating Social Learning in Sustainable Waste Management: Case study of NGOs involvement in Selangor, Malaysia. Procedia‖. Social and Behavioral Sciences, 105, pp. 325 – 332.
Kharazi, S. M., Yonsi, H. A., & Targhabeh, J. A. (2013). Changes in the concentration of heavy metals during the production process of vermicompost from organic waste. Environmental Quarterly, Volume 40, Number 1, pp. 199-210.
Kheiri, Sh. & Azad Aramaki, A. (2014). Identifying the factors affecting the acceptance of waste by the citizens of Tehran. Quarterly Journal of Urban Management Studies, 6th year, 17th issue, pp. 68-79.
Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050. World Bank Publications.
Majlisi, M. (2010). The role of public participation in the mechanized waste collection system. The third national waste management conference. pp. 1-7.
Management and Planning Organization. (2003). The vision of the Islamic Republic of Iran in 2025 and cultural, economic and social development policies.
Management and Planning Organization. (2012). National environmental document of the Islamic Republic of Iran.
Management and Planning Organization. (2017). Law of the 6th five-year economic, social and cultural development program of the Islamic Republic of Iran (2017-2021).
Management and Planning Organization. (2014). The landscape of the Central Alborz region (including Alborz, Tehran, Zanjan, Semnan, Qom, Qazvin and Central provinces).
Management and Planning Organization. (2016). The vision of the 6th Ameishi region of the country (including Tehran, Qom and Alborz provinces).
Management and planning organization of Tehran province. (2005 and 2011). National Development Document of Tehran Province.
Management and planning organization of Tehran province. (2013). Theory Development base of Tehran province.
Management and planning organization of Tehran province. (2018). Preparation program of Tehran province.
Management and planning organization of Tehran province. (2016). Economic, social and cultural development document of Tehran province.
Management and planning organization of Tehran province. (2016). Strategic-operational document of resistance economy of Tehran province.
Monavari, S.M. Khorasani, N.A. Omrani, Q.A. & Parinaz, A. (2007). An overview of the possibility of burying urban wastes in Tehran province based on Olkeno method. Environmental Science and Technology, number thirty-seven, second period, pp. 1-11.
Moya, D., Aldás, C., Jaramillo, D., Játiva, E., & Kaparaju, P. (2017). Waste-To-Energy Technologies: an opportunity of energy recovery from Municipal Solid Waste, using Quito-Ecuador as case study. Energy Procedia, 134, 327-336.
Municipality of Tehran. (2013). The second 5-year program of Tehran municipality (waste organization) (2014-2018).
Municipality of Tehran. (2009). Tehran solid waste management master plan.
Municipality of Tehran. (2006). Comprehensive plan of Tehran city.
Nurmohammadi, M. Rezaei, M. and Sayadianari, M.H. (2017). The status of hospital waste collection and disposal in educational and medical centers of Sabzevar University of Medical Sciences. Quarterly magazine of Sabzevar University of Medical Sciences, volume twenty-four, number four, pp. 298-293.
Online Economy, (2020). Doubling of waste production in the Middle East. Available at: https://www. eghtesadonline.com/n/2Ok7.
Rezaei, M., Babaei, F. & Bahmanpour, H. (2018). Evaluating and prioritizing the effective components on attracting and promoting the participation of people's organizations and institutions in the waste management process of Tehran. Environmental education and sustainable development. Year Seven, Number One, pp. 87-102.
Rachid, S., Metna Ali-Ahmed, F., Kanane, M., & Hammoum, A. (2023). Agricultural valorization of composts produced by recycling organic waste. International Journal of Recycling Organic Waste in Agriculture, 12(2), 209-219.
Shafiul. A., & Ahmeda, M. (2004). Partnerships for solid waste management in developing countries: linking theories to realities, elsevier, Habitat International 28, pp. 467– 479.
Statistics of Tehran city. (2018). Statistical yearbook of Tehran city/ Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality. Publications: Municipal Information and Communication Technology Organization. Tehran Iran.
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc.
Tavakolinia, J., Saidi Rad, M., Kazemi, M. & Gharibi, M. (2017). Analysis of factors influencing citizens' motivation to participate in waste management (case study: District 5 of Tehran Municipality). Zagros Landscape Geography and Urban Planning Quarterly, Volume 3, Number 33, pp. 1-19.
Tayeh, H. N. A., Azaizeh, H., & Gerchman, Y. (2020). Circular economy in olive oil production–olive mill solid waste to ethanol and heavy metal sorbent using microwave pretreatment. Waste Management, 113, pp. 321-328.
Tehran Islamic Council. (2018). The third five-year plan of Tehran Municipality (2018-2022).
Tehran Study and Planning Center. (2016). The strategic plan of the sanctuary of the capital.
Turkashund, J., Imam Juma, M.M., Farzadkia, M. & Mahmoudkhani, R.A. (2018). The degree of separation from the source in waste management and a review of the economic and social factors affecting it in several Iranian cities. Scientific journal of Qazvin University of Medical Sciences, year 22, number five, pp. 70-79.
Ugwu, C. O., Ozoegwu, C. G., & Ozor, P. A. (2020). Solid waste quantification and characterization in university of Nigeria, Nsukka campus, and recommendations for sustainable management. Heliyon, 6(6), e04255.
UNEP DTU Partnership and United Nations Environment Programme. (2021). Reducing Consumer Food Waste Using Green and Digital Technologies.
Van der Linden., and Reichel., A. (2020). Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities. Published 17 Jun 2020.
World Bank, 2018. Last update on- Jun 28, 2022. What a waste. A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050.
Wang, S., Yan, W., & Zhao, F. (2020). Recovery of solid waste as functional heterogeneous catalysts for organic pollutant removal and biodiesel production. Chemical Engineering Journal, pp. 104-126.
Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. Habitat International, 30(4) , pp. 797-808.
Xiumin. F, Z. Minghua., Z. Xi, & H. Qichang, A. Rovetta. (2010). Logistics systems and intelligent management, International Conference on, VOL 978-1-4244- 7331-1: , pp. 1905-1909.
Yazdani, M.H., Ghafari Gilande, A. & Gholami, A. (2015). Modeling the spatial arrangement of plastic recycling units (case study: Fars province). Geographical Space Scientific Research Quarterly, Year 15, Number 51, pp. 209-239.
Ye, Q., Anwar, M. A., Zhou, R., Asmi, F. & Ahmad, I. (2020). China’s green future and household solid waste: Challenges and prospects. Waste Management, 105, pp. 328-338.
Zen, I. S., Noor, Z. Z. & Yusuf, R. O. (2014). The profiles of household solid waste recyclers and non-recyclers in Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat International, 42, pp. 83-89.
Zhang, D., Huang, G., Yin, X. & Gong, Q. (2015). Residents’ waste separation behaviors at the source: Using SEM with the theory of planned behavior in Guangzhou, China. International journal of environmental research and public health, 12(8) , pp. 9475-9491.