مقایسه تطبیقی کیفیت فضای شهری در ارتباط با الگوهای تفکیک اراضی(بررسی موردی: محلات شهرک سبلان فاز2 با الگوی شطرنجی، ملاباشی با الگوی ارگانیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22059/jes.2022.348889.1008360

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت فضای شهری و الگوهای تفکیک اراضی در شهر اردبیل ارائه شده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و براساس مدل‌یابی معادلات ساختاری است. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه در شهر اردبیل و با حجم نمونه 240 نفر انجام شد. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزارهای SPSS , Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.کیفیت فضای شهری محله ملاباشی از دیدگاه ساکنان در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و میزان رضایت شهروندان از وضعیت دسترسی، حمل و نقل، کالبدی- فضایی شهر بسیار پایین می‌باشد. همچنین براساس یافته‌های پژوهش در محلات شهرک سبلان فاز2 به عنوان الگوی شطرنجی می‌توان نتیجه گرفت که چون الگوی گسترش این شهرک از پیش اندیشیده بوده یعنی به لحاظ کالبدی- فضایی، دسترسی، حمل و نقل و تمامی امکاناتی که برای زندگی در یک شهرک لازم است از قبل آماده سازی شده محلات این شهرک نسبتا به وضعیت محله فوق الذکر در سطح بسیار مطلوبی قرار دارند. همچنین براساس نتایج آزمون پیرسون همبستگی مثبت و معناداری بین متغیر الگوهای تفکیک اراضی و کیفیت فضای شهری وجود دارد. در نتیجه الگوی شطرنجی چون از قبل آماده‌سازی و از پیش اندیشیده شده می‌باشد می‌تواند به عنوان یکی از الگوهای پیشنهادی برای گسترش شهری باشد. در این راستا براساس نتایج پژوهش با تلفیق ارتباط بین الگوهای تفکیک اراضی و کیفیت فضای شهری و هچنین با عدالت فضایی شهر و تفکیک درست اراضی در شهر اردبیل می‌توان سرزندگی و کیفیت محیط محلات شهر را بهبود بخشید

کلیدواژه‌ها


 1. Bigdeli Rad, V. & I. Bin Ngah, (2014): Assessment of Quality of public urban saaces, Sci. Int (Lahore),26(1),335-338.
 2. Chaiman, David, first edition (1996), creating neighborhoods and places in the built environment, Taylor and Francis. (Persian version) translator, Faradi, Shahrazad and Tabibian Manouchehr, University of Tehran.
 3. Carrier, Rob, 1386. Urban Space, translated by Khosroh Hashminejad, second edition, Tehran, Khak Publishing House.
 4. Das, Daisy, (2008). Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati, Soc Indic Res 88:297–310
 5. Ebrahimi, Hamidreza; Barati, Naser; Faramarzi, Mehran (2013) Investigating the relationship between the segregation of urban land and the quality of urban spaces in new urban developments (a case study of Zanjan city), Arman Shahr Architecture and Urban Development Quarterly, No. 9, Autumn and Winter 2013.
 6. Exploration Consulting Engineers (1390). Ardabil master plan.
 7. Faramarezi, Mehran; Hamidreza, Ebrahimi; Barati, Nasser (2013), the concept of land segregation in new urban expansions (based on the comparative comparison of residents' satisfaction from three examples of the segregation model in Zanjan city). Winter 2013, Volume 9, Number 23, pp. 3-10.
 8. Golkar, Kurosh (1379), components of the quality of urban design, Safeh scientific-research journal, number 32, pp. 38-65.
 9. Kakavand, Elham, Barati, Nasser and Aminzadeh Goharrizi, Bahram (2013): "COMPARATIVE ASSESSMENT OF MENTAL IMAGE OF CITIZENS WITH PLANNERS TO QUALITY OF THE URBAN ENVIRONMENT ", Bagh-e Nazar Scientific Journal, Volume 10, No. 25.
 10. Lynch, Kevin (1374). Simai Shahr, translated by Manoujhar Mazini. Tehran University Publications.
 11. Lovelady, Adam (2015) Land Subdivision Regulation in North Carolina, The School of Government, University of North Carolina, United States of America. P: 171.
 12. Lynch, Kevin(1374). Simai Shahr, translated by Manoujhar Mazini. Tehran University Publications
 13. Lynch, Kevin. & Gary Hack. (1984). Site Planning. Cambridge: MIT press.
 14. Mowahed, Ali et al., (2009) Survey and evaluation of land use of worn-out urban fabric", Andiseh Geofari, Year 4, Number 8, Article 58, 109-130.
 15. Muazi, Hossein; Karmi, Mohammad; Mohammadi, Azam; Razovian, Mohammad Taqi (2018) Separation and preparation of urban land is a challenge in the instability of municipal revenues; Case example: Shahin Shahr, the first conference on urban economy of Iran, pp. 1-27. 43.
 16. Mahori, Parisa; Ghale Nui, Mahmoud; Mokhtarzadeh, Safora (2018) Assessing the quality of urban space based on place-making criteria with emphasis On the quality of accessibility, a case study: Atiq Square of Isfahan, Journal of Urban Studies, No. 35, Summer 2018. pp. 60-47.
 17. Qalibaf Mohammad Baqer, Mojtabi villager, Ramzanzadeh Lesboi Mehdi, Taheri Mohammad Reza (2019) Evaluation of the quality of urban life (case study: Yafet Abad neighborhood), Geoffrey Magazine, Volume 9, Number 31.
 18. Rogers, William H (2010) The Housing Price Impact of Covenant Restrictions and Other Subdivision Characteristics, The Journal of Real Estate Finance and Economics, PP: 203-220.
 19. Razaviyan, Mohammad Taqi, (3183) urban land use planning", first edition, Manshi Publications.
 20. Rajabi Amirabad, Rahmani, Bijan (2019) The role of urban spaces in improving the quality of life (case study of Malayer city), Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Year 20, Number 58, Fall 2019.
 21. Saidnia, Ahmed.; Green Book of Municipalities Guide, Volume II: Urban Land Use, Publications of the Organization of Municipalities and Rural Developments, Tehran: 2013.
 22. Stone, Jr. Brian, 2008, Urban Sprawl and Air Quality in Large US Cities, Journal of Environmental Management, No. 86.
 23. Tavasli, Mahmoud, bonyadi, Nasser (1371). Urban Space Design, Publisher: Center for Urban Planning and Architecture Studies and Research. 102-98.
 24. Wojnarowska, A (2016): MODEL FOR ASSESSMENT OF PUBLIC SPACE QUALITY IN TOWN CENTERS, European spatial research and policy, Volume 23, pp 81-109.