مدل‌‌یابی ساختاری مولفه‌های کالبدی موثر بر زیبایی مناظر روستاهای کوهپایه‌ای شمال ایران با کاربست سیستم واقعیت مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

بررسی روستاها و تحولات کالبدی آنها نمایانگر دخالت عوامل مختلفی است که گاه در حیطه اختیار روستاییان و گاه خارج از آن است. این عوامل از جهات مختلف روستاها را هدف قرار می‌دهند، که منظر و تغییر آن یکی از این ابعاد است. یکی از مفاهیم ارزشی منظر، زیبایی می‌باشد که بررسی و شناخت فرآیند‌ها و مکانیسم‌های حاکم بر زیبایی روستا و عوامل ساختار منظر روستایی و مخصوصاً درک ماهیت روابط میان اجزای این دو، مد نظر این پژوهش می‌باشد. لذا پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، اکتشافی و از حیث بررسی داده‌ها، تجربی- پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق تحلیل محتوای اسنادی و دلفی گردآوری شده است. جامعه آماری شامل متخصصین می‌باشد که با استفاده از سیستم واقعیت مجازی، محیط 5 روستای شبیه‌سازی شده در قالب تور مجازی برای آنها به نمایش گذاشته شده و سپس با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخت، مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفتند. به منظور شناسایی مهمترین شاخص‌ها از آزمون رتبه‌ای هم‌انباشتگی نامحدود اکتشافی با استفاده از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار AMOS عمل شده است که نتایج نشان داده است؛ مدل استاندارد زیبایی مناظر روستاها به ترتیب ضرایب مسیر متاثر از رویت‌پذیری، عناصر محیطی، جذابیت، وضوح، تناسبات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Antonson, H. (2018). Revisiting the “Reading Landscape Backwards” Approach: Advantages, Disadvantages, and Use of the Retrogressive Method. Rural Landscapes: Society, Environment, History, 5(1), 4-15.
 2. Asadpour, Faezeh. Shirdel, Hossein. (2022). Investigating and understanding the aesthetic principles effective on the formation of local landscapes, the 6th National Conference on Architecture and Sustainable City, Tehran, Iran.
 3. Asadpour, Faezeh. Mahdinejad, Jamaledin. Sharghi, Ali. Bahram saleh sedghpour. (2021). Identifying and Evaluating the Visual Organization Factors Affecting the Improvement of the Physical Appearance of Iranian Villages, Journal of Rural Research, 12(3), 589-572.
 4. Ahmadi, Soodabah. Sadeghloo, Tahereh. Shayan, Hamid. (2019). Investigating and Analyzing Effective Factors on the Physical Landscape Change of Villages in Metropolitan Areas (Case Study: Northern villages of Mashhad Metropolitan). Journal of Rural Research, 10(4), 684-697.
 5. Aminzadeh, behnaz. (2004). Pattern view, perception and process. Tehran: Tehran University Press.
 6. F. Martijn van der heide, C. (2009). Multifunctional Rural Land Management: Economics and Policies, Cromwell press, London.
 7. Alalhesabi, M. Gorbani. A. (2016). Examining the Application of Decorations in the Public Arena of Historical Settlements (Case Study: Laft Port), Journal of housing and rural environment, 35(155), 3-18.
 8. Atashbar, F. Pourkhani, R. Ashrafi, H. (2013). The city and shadow, the place of light in shaping the Iranian city, the second national conference on Islamic architecture and urban planning, Tabriz, Iran.
 9. Abedini, M H. Mohammadian Yami, F. (2019). Aesthetics and recognition of its principles in Islamic architecture, Journal of Architecture, 1(4), 1-12.
 10. Balestrieri, M. and Ganciu A. (2018). Landscape Changes in Rural Areas: A Focus on Sardinian Territory, journal of Sustainability, (10)123; 1-16.
 11. Chhetri, P. Arrowsmith, C. (2003). Mapping the potential of scenic views for the Grampian National park. Proceeding of 21 International Cartographic Conference (ICC). Durban, South Africa.
 12. Casciani, D. (2012). ELSE, Experience Of Lighting Sustainability in The Environment. Cumulus, Helsinki.
 13. Daripour, Nadia. Maleki, Saeed. (2016). Investigating the role of urban landscape components in improving citizens' sense of security in public spaces of Ahvaz city (case study: Golestan neighborhood), Journal of Urban Landscape Research, 2(3), 27-36.
 14. Esmaili, F. Charehjoo, F. Hoorijani, N. (2020). Analyzing and Evaluating Facades with a Special Approach to Visual Aesthetics Using the Grid Method (Case Study: Enqelab Street in Sanandaj), Bagh-e nazar, 17(82), 65-78.
 15. Fagerholm, N. Kayhko, N. (2009). Participatory mapping and geographical patterns of the social landscape values of rural communities in Zanzibar. Tanzania. International Journal of Geography, 187(1), 43-60.
 16. Forman, R.T.T. (2008). Urban Regions: Ecology and Planning Beyond the City. Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Feriancova, L., Kuczman, G; & Toth, A. (2012). Approaches and solutions to public spaces villages. In Environment - Journal for Theory and Care for the Environment, 46(4), 209-213.
 18. Feriancova, l. (2013). The role of landscape architecture in rural development, mendelnet, 516-520.
 19. Adelvand, P., Ghashghaei, R. (2011). The shared landscape: what does aesthetics have to do with ecology? MANZAR, 3(13), 36-41.
 20. Farhoodian, N. Abdollahzadeh Taraf, A. (2022). Landscape Design Riverside of Mehran, Near The Historical Bazaar of Tabriz Using Visual Preference Technique VPT, Urban Ecological Research, 12(24), 49-66.
 21. Hanachi, pirouz. Azad Aramaiki, Marzieh. (2013). Visual perception of Chizer neighborhood by Chizer teenagers. Iranian-Islamic City Studies, 2 (7), 87-98.
 22. Habibi, Amin. (2016). Environmental Aesthetics; The contribution of environmental beauty indicators in understanding the city landscape, Manzar, 8(35), 50-55.
 23. Hossein zadeh, Mostafa. Sharifzadeh, Mohammad reza. (2019). Understanding and Describing the Universal Aesthetics Model (Nature-Environment) Based on John Dewey’s Theories and its Relationship with Contemporary Environmental Aesthetics, Cognitive Philosophical Quarterly, 11(1), 51-74.
 24. Jancovicova, M. & Stepankova, R. (2012). Methods of making public areas to Vidienku. Acta Horticulturae ET Regiotecturae, 15(2), 44-49.
 25. Jamkasra, Mohammad. (2011). Rehabilitation of the Valuable Rural Texture; A process from subjectivity to objectivity, Journal of Housing and Rural Environment, 29 (131), 61-72.
 26. Kiani, A., Salari Sardari, F. (2011). The Study and Evaluation of Landscape Priorities of the Public Spaces of Asaluyeh City Using the ANP Model, Bagh Nazar, Research Center for Architecture and Urban Design, Commentary, 18(8), 25-38.
 27. Kowkabi, Leila. (2020). The Fundamental Characteristics of the Rural Landscape through Application of Grounded Theory (Case Study: Historic Village of Furg), Journal of Environmental Studies (JES), 45 (4). 639-709.
 28. Kalami, Maryam. Hassan zadeh, Sima. Majdi, Mohadese. (2019). Investigating the role of using native materials in improving the quality of urban walls, the first national conference on quality in architectural and urban spaces, Zanjan, Iran.
 29. Lokocza, E; Robert L, R. JaritaSadlerb, A. (2013). Motivations for land protection and stewardship: Exploring place attachment and rural landscape character in Massachusetts. Landscape and Urban Planning, 99 (2), 65-76.
 30. Lothian, A. (1999). Landscape and the Philosophy of Aesthetics: Is Landscape Quality Inherent in the Landscape or in the Eye of the Beholder? Landscape and Urban Planning. 44, 177-198.
 31. Mahdinjad, Jamaledin. Sharghi, Ali. Asadpour, Faezeh. (2020a). A review of theorists' thoughts to analyze the concept of visual aesthetics affecting the quality of people's perception of rural landscapes, the first international conference and the fifth conference on architecture and sustainable urban development, Tehran, Iran.
 32. Mahdinjad, Jamaledin. Sharghi, Ali. Asadpour, Faezeh. (2020b). Investigating the Indicators and Subjective Patterns of the Majority of Experts in People's Visual Perception of the Rural Environment Appearance, Journal of Rural Research, 11(3), 422-439.
 33. Mahdinejad, Jamaledin. Asadpour, Faezeh. (2020). Identifying and Evaluating Factors Affecting the Formation of Physical Structure of the Villages around Towns by Urban Development, Urban and Rural Management, 19(58), 73-89.
 34. Mahdinejad, Jamaledin. Sharghi, Ali. Asadpour, Faezeh. (2019). Evaluation of the Indicators Affecting the Function of Sustainable Rural Housing with an Emphasis on the Role of Culture and Society, Urban and Rural Management, 18 (54). 283-300.
 35. Mahdinejad, Jamaledin. Sharghi, Ali. Bahram saleh sedghpour. Asadpour, Faezeh. (2022a). Analysis and review of the principles and theoretical foundations of protecting the valuable heritage of rural architecture, the 6th National Conference on Architecture and Sustainable City, Tehran, Iran.
 36. Mahdinejad, Jamaledin. Sharghi, Ali. Bahram saleh sedghpour. Asadpour, Faezeh. (2022 b). Analyzing the components and objective and subjective indicators of environmental quality affecting the formation of the physical fabric of rural areas, the 6th National Conference on Architecture and Sustainable City, Tehran, Iran.
 37. Mousavi Serveena Baghi, E. Sadeghi, A. (2016). Presenting the design process of urban walls in order to improve the visual qualities of urban landscape aesthetics, case example: Ahmadabad Street, Mashhad, Urban Management, 43, 99-114.
 38. Nasar, J.L. (1989). Perception, cognition, and evaluation of urban places. In: Altman I., Zube E.H. (eds) Public Places and Spaces. Human Behavior and Environment (Advances in Theory and Research), 10.
 39. Nasr abadi, Ameneh. Pourjafar, Mohammad reza. Taghvaei, Ali Akbar. (2016). Analysis of the aesthetic role of geometry in shaping Chahar Bagh Abbasi street, Motaleate Shahri, 5(17), 41-54.
 40. Naghizadeh, Mohammad. (2002). Philosophical foundations of the aesthetics of Iranian environment and landscape design, Journal of Environmental Studies (JES), 29(30), 61-80.
 41. Paola, G. Marco, D. Federica, L. (2018). How can different stakeholders contribute to rural landscape planning policy? The case study of Pralormo municipality Italy, Journal of Rural Studies, 57, 99-109.
 42. Qingjuan, Y., Beia, L., Kui, Li. (2011). The Rural Landscape Research in Chengdu’s Urban-rural Intergration Development, Procedia Engineering 00 (2011) 000–00 780 –
 43. Rastandeh, A. (2009). Fundamentals of Cultural Landscape in Mountainous Rural Areas in Western Iran (Case Study: Workane Village and Shahrestaneh Village), Human Geographic Research, 42(67), 85-97.
 44. Ramzani, Maryam. Livani, Masoumeh. (2015). Identifying the aesthetic patterns of the native landscape of Gilan based on rural landscape analysis (case example: Paschir village), city landscape researches, (2), 53-39.
 45. Sung, D G.; Lim, SH. Ko, J. Cho, G. (2001). Scenic Evaluation of Landscape for Urban Design Purposes Using GIS and ANN. Landscape and Urban Planning. 56, 75-85.
 46. Spiren, A. (2005). Landscape Language, Translated by: Seyyed Hossein Bahreini and Behnaz Amin zadeh, Tehran University Press, Tehran.
 47. Sarafin, M. (2012). Rural futures in the range of architecture - the village versus town. In Environment Revue on Theory and Care for the Environment, 46(4), 199-203.
 48. Saeidi, A. (2002). The Basics of Rural Geography, Tehran, Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of the University (position), 12th edition, winter.
 49. Salvati, L. Zitti, M. (2012). Monitoring vegetation and land use quality along the rural urban gradient in a Mediterranean region, Applied Geography, 32(2), 896-903.
 50. Salacova, M. (2012). Principles of rehabilitation and rural development in the Czech Republic. In Environment - Revue on Theory and Care for the Environment, 46(4), 186- 192.
 51. Sohrabian, Goudars. Habib, Farah. (2016). Explanation of the aesthetic components of the night landscape of the city, Urban and Rural Management, 14(41), 187-204.
 52. Seyhani, Mohadese. Safari, Hossein. karimiazeri, Amirza. Salvatian, seyedeh mamak. (2021). An Evaluation of environmental aesthetics perception in the transition from traditional to modern society with an emphasis on identity crisis in contemporary city, Urban Sociological Studies, 11 (38). 28-1.
 53. Sedaghati, Atefeh. Dartomi, Shahla. (2017). Assessment of Visual Quality and the Perception of Landscapes in the Roads Leading to City (Case Study: Bojnord City). Geography and Environmental Sustainability (GES), 6 (4), 91-108.
 54. Sartippour, Mohsen. (2010). Pathology of rural architecture (toward a desirable settlement). Tehran: Shahidi.
 55. Taghvaei, H. (2012). Landscape Architecture" An Introduction to the Definitions and Theoretical Foundations, First Edition, Publisher: Shahid Beheshti University Press and Publishing Center 485.
 56. Sartipipour, Mohsen. (2013). Endogenous Approach Regarding the Architecture of Iranian Villages, Space Economy and Rural Development, (1)2, 129-146.
 57. Shahbazi, Esmaeil. (2006). Rural development and promotion. Fourth edition, Tehran: University of Tehran.
 58. Sameh, Asieh. Babakhani, Malihe. (2021). Visual Assessment of Rural Landscapes Based on Qualitative Indicators Case Study: Villages of Alamut Region of Qazvin, Journal of Architecture and Urban Planning, 13(30), 81-98.
 59. Sartipipour, M. Sartipipour, A. (2019). patial Quality in the Design of Small Habitat Texture: Rural Texture, Journal of housing and rural environment, 8(165), 3-16.
 60. Tatum, K. Porter, N. Hale, J. (2017). A feeling for what's best: Landscape aesthetics and notions of appropriate residential architecture in Dartmoor National Park, England, Journal of Rural Studies, 56, 167-179.
 61. Torabi, Elahe. (2018). Investigating local materials with an aesthetic approach in urban landscape, the second national conference on civil engineering, architecture with an emphasis on job creation in the construction industry. Tehran Iran.
 62. Tahbaz, Mansoura. Jalilian, Shahrbanoo. (2011). Indicators of adaptation to climate in rural housing in Gilan province, Housing and Rural environment, 31(135), 23-42.
 63. Tadayon, Bahareh. Abouei, Reza. Ghaleh noee, Mahmoud. (2019). Evaluation of Color Order of Historical Fabrics Landscape with the Aesthetic Perception of Urban Scape Approach; Case Study: Hassanabad Neighborhood of Esfahan, Maremat & memari-e Iran, 9(19), 79-98.
 64. Taghvaei, Hassan. (2013). Rural Landscape and Features of Manipulation of Natural Environment. Housing and Village Environment, 32(143). 15-38.
 65. Viskovicnika, N.R. (2017). Spatial Constraints of Slovenian Farms: What Does Urbanization Have to Do with It, 9 (2), 274–286.
 66. Walsh, C. (2020). Landscape Imaginaries and the Protection of Dynamic Nature at the Wadden Sea, Rural Landscapes: Society Environment History. 7 (1).
 67. Xiao, H., Liu, Y., Li, L., Yu, Zh. and Zhang, X. (2018). Spatial Variability of Local Rural Landscape Change under Rapid Urbanization in Eastern China, International Journal of Geo- Information, 7(231); 2-16.
 68. Zargar, Ebrahim. Hatami Khanghahi, Tohid. (2015). Factors affecting the design of rural housing. Housing and Village Environment, 33(148), 45-62.
 69. Zargar, Ebrahim. (2014). An introduction to the knowledge of rural architecture in Iran. Fifth edition, Tehran: Shahid Beheshti University Press.