کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره‌ای
پایش دریاچۀ‌ نمکی مهارلو با تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 669-677

10.22059/jes.2014.52212

حسین نظم فر؛ نادر سرمستی؛ سید کاظم علوی پناه


تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS

دوره 35، شماره 52، بهمن 1388

علی سرکارگر‌اردکانی؛ محمد‌جواد ولدان زوج؛ علی منصوریان