کلیدواژه‌ها = سنتیک جذب
بررسی سنتیک و ترمودینامیک جذب کادمیم توسط بیوچار بقایای هرس انگور و سیب از محلول های آبی

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 401-416

10.22059/jes.2017.233170.1007436

رقیه حمزه نژاد؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ حبیب خداوردیلو