بررسی سنتیک و ترمودینامیک جذب کادمیم توسط بیوچار بقایای هرس انگور و سیب از محلول های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم خاک؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه ارومیه

3 گروه علوم خاک؛ دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار/دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی رفتار جذب، سنتیک و ترمودینامیک جذب کادمیوم توسط بیوچار بقایای هرس انگور و سیب از محلول‌های آبی، آزمایشی به صورت بچ با غلظت‌های اولیه کادمیوم (200-0 میلی‌گرم بر لیتر) در سه سطح pH (8 ،6 ،4)، سه قدرت ‌یونی (01/0، 03/0، 1/0مولار) در چهار دما (10 تا 40 درجه سلسیوس) و در زمان‌های مختلف (0 تا 240 دقیقه) با محلول زمینه نیترات‌سدیم انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس، کارایی حذف و ظرفیت جذب کادمیوم افزایش یافت. در بین معادلات سینتیکی برازش داده شده برای جذب کادمیوم، مدل شبه درجه دوم با 00/1=R2 در مقایسه با مدل شبه درجه اول،ایلویچ و تابع نمایی برازش بهتری یافت و زمان تعادل برای بیوچار بقایای هرس انگور و سیب 40 دقیقه بدست آمد. میزان جذب کادمیوم تحت تاثیر pH، قدرت یونی و دمای محلول بود، به طوریکه بیشترین مقدار جذب در 6 pH، قدرت یونی 01/0 و دمای 40 درجه سانتیگراد بدست آمد. میزان پارامترهای ظرفیت جذب و شدت جذب در بیوچار بقایای هرس انگور در مقایسه با بیوچار بقایای هرس سیب بیشتر بدست آمد. فاکتور جداسازی لانگ‌مویر (RL) برای بیوچارهای مورد بررسی 50/0- 15/0 بدست آمد که نشان‌دهنده جذب مطلوب کادمیوم بر روی جاذب‌های مذکور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات