نویسنده = لعبت زبردست
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی یکپارچة محیط ‌زیستی افت آب‌های زیرزمینی دشت اردبیل در راستای ارائة راهکارهای مدیریتی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 687-707

بهرام ملک محمدی؛ طاهره اسکندری؛ لعبت زبردست؛ علی عزیزی


3. ارزیابی زیرساخت‌های سبز شهری به منظور اصلاح تدریجی آن‌ها در سیمای سرزمین تهران

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 613-625

مهسا یزدانپناه؛ احمدرضا یاوری؛ لعبت زبردست؛ سیده آل محمد


4. ارائۀ رهیافت سیستمی در برنامه‌ریزی محیط‌زیستی آلودگی هوا با استفاده از چارچوب نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ (DPSIR) مطالعۀ موردی: شهر تهران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 129-141

لعبت زبردست؛ اسماعیل صالحی؛ محمودرضا مومنی؛ هادی افراسیابی؛ مروارید محمد امینی