نویسنده = مهندس محسن محفوظی
آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 27، شماره 27، تیر 1380

مهندس محسن محفوظی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر علی اصغر درویش صفت