نویسنده = ویکتوریا جمالی
تحول جمعیت در سیستان

دوره 16، شماره 16، دی 1370

ویکتوریا جمالی؛ دکتر محمود محمودی مجد آبادی


آبیاری سنتی درایران قنات

دوره 5، شماره 5، اسفند 1354

ویکتوریا جمالی