پژوهشهای زیست محیطی در دست انجام دانشگاه تهران در مورد شهر تهران

نویسنده

چکیده

تراکم بیش از اندازه جمعیت در تهران بزرگ و مسائل و مشکلاتی که پاره ای از آنها زاده بالا بودن میزان جمعیت و روند مداوم مهاجرت به این شهر است ایجاب می نماید که مطالعات کاربردی مستمر و پی گیری در زمینه های جمعیت‘ آب‘ فاضلاب‘ حمل ونقل‘ انرژی‘ ارتباطات ‘ ساختمان ‘ فضای سبز‘ اماکن تفریحی‘ مراکز خرید‘ مراکز تجاری و اداری ‘ آلودگیهای زیست محیطی‘ مراکز بهداشتی و مراکز آموزشی و ... صورت گیرد که بتوان از نتایج تحقیقات در بهبود فضای فیزیکی شهر و امکانات موجود استفاده نمود.
البته تا به حال تحقیقات زیادی در مسائل مطرح شده فوق و دیگر موارد در شهر تهران صورت گرفته است و یا در حال حاضردر درست انجام می باشد که شاید تعدادی از آنها تکرار کارهای صورت گرفته از قبل و یا در حال اجرا باشد و یا اینکه تحقیقات صرفاً جنبه تحقیقی داشته و به کاربردی بودن آن توجه ای نشده است. که در هر صورت اتلاف وقت و صرف هزینه بالای را به دولت تحمیل کرده و مفید فایده نبوده است و جا دارد که در شرایطی که تهران بصورت یک مجموعه پیچیده و غیر قابل اصلاح در امده است حداقل مؤسسات تحقیقاتی در امور مربوط به پژوهش این شهر هماهنگ شده و در چارچوب اهداف و ضوابط پیش بینی شده به انجام وظایف بپردازد تا اولاً کارائی مراکز تحقیقاتی افزایش یابد ثانیاً مراکز اجرائی ارتباط مستقیم خود را با مراکز پژوهشی مربوطه دریابند.
بدین منظور مؤسسه مطالعات محیط زیست که د رچارچوب اهداف جدید آموزشی – پژوهشی خود و دارا بودن گروههای:
1. گروه آموزشی – پژوهشی مهندسی محیط زیست
2. گروه آموزشی – پژوهشی مهندسی طراحی محیط
3. گروه آموزشی – پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
فعالیت جدیدی را شروع نموده است.
علاوه برمعرفی طرحهای تحقیقاتی در دست انجام در زمینه مسائل و مشکلات شهر تهران دیگر طرحهای زیست محیطی که در دانشکده های مختلف دانشگاه تهران در دست اجرا می باشند را معرفی می نماید. باشدکه ماحصل این تحقیقات بتواند گره گشای گوشه ای از مسائل باشد.