توسعه مدل تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از نانو حباب با تاکیدی بر افزایش راندمان تصفیه فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران محیط زیست، پردیس کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 گروه مهندسی عمران محیط‌زیست‌، دانشکده محیط‌زیست‌، دانشگاه تهران‌، ایران

چکیده

فرایند لجن فعال یکی از پرکاربردترین روشهای تصفیه فاضلاب های شهری می باشد. مطالعه حاضر با هدف استفاده از نانو حباب در تامین اکسیژن راکتور هوادهی در فرایند لجن فعال پبوسته و ارزیابی عملکرد آن در میزان دستیابی به افزایش راندمان تصفیه فاضلاب، کاهش انرژی مصرفی ، کاهش مقدار لجن مازاد و تاثیر آن روی عوامل زیست محیطی می باشد. نتایج نشان داد که استفاده از نانو حباب در مقایسه با استفاده از حباب های در اندازه ماکرو سبب افزایش غلظت اکسیژن محلول در راکتور هوادهی تا 3 میلی گرم در لیتر، کاهش 18 درصدی انرژی مصرفی ، کاهش 10درصدی سرمایه گذای اولیه در احداث تصفیه خانه فاضلاب ، کاهش 15 درصدی هزینه های بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب می شود. افزایش بازدهی حذف مواد آلاینده آلی و کاهش زمان ماند هیدرولیکی در سیستم هوادهی ، کاهش 10درصدی وسعت تصفیه خانه به دلیل افزایش راندمان حذف مواد آلی و درنتیجه کاهش زمان هیرولیکی و کاهش همین میزان زمین جهت احداث راکتور هوادهی و تاسییات تولید و توزیع هوا در راکتور هوادهی گردیده است. مدل ارائه شده که با استفاده از نانو حباب های هوا در فرآیند هوادهی بیورآکتور ها حاصل می شود بعنوان تکنولوژیهای جدید و فن آورانه در حفظ، پاکسازی و پایداری محیط زیست بسیار موثر می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Brenner, A. 1997. Use of computers for process design analysis and control: Sequence Batch peactor, Application. Sci. tech. Vol. 35, No. 1, PP. 95-104.
Bhushan, B., Wang, Y. & Maali, A. 2008. Coalescence and movement of nanobubbles studied with tapping mode AFM and tip-bubble interaction analysis. Journal of physics: condense matter. Vol. 20, 10p.
Attard, P., Moody, M. & Tyrrel, J. 2002. Nanobubbles the picture. Physica A; Vol. 314. Issue 1-4, P. 696, 10p.
Chatlin, M. 2009. Magnetic and electric effects on water. Water structure and science. www.Isbu.ac.uk
Ducker, W. & Zhang, X. 2007. Nanobubbles exist, and are more stable than previously thought. Nanotechnology/nanophysics. www.physorg.com.
Holmberg, M., Khle, A., Mrch, K. & Boisen, A. 2003. Nanobubble trouble on gold surface. Langmuir. Vol. 19, P. 10510-10513.
Tsuge, Micro and nanobubbles fundamentals and applications, CRC press Taylor & Francis group, 2015.
Irvine, R. L. & Busch, A. W. 1979. Sequence batch reactors and overview. J. WPCF. Vol. 51. No. 2, PP. 235 – 243.
Lindsay, Cotton M. & Feigenbaum, B. (1984) 'Rationing by waiting lists', American Economic Review 74(3): 404-17.
Lagoon System in Marine. 2008. Choosing the right aeration system.
Lou-S., Gao. J., Xiao, X., Lix., Li, G., Zhang Y. , Li M. , Sun, J. , li. , X. & Hu J. 2002. Studies of nanobubbles produced at liquid / solid interfaces. Materials characterization. Vol. 48, P. 211-214.
Metcalf & Eddy, Inc. (2003). Wastewater engineering: treatment and reuse. Boston: McGraw-Hill,
Ahmadi, M., Nabi Bidhendi, Gh., Torabian, A., Mehrdadi, N. 2018. Effects of nanobubble aeration in oxygen transfer efficiency and sludge production in wastewater biological treatment, J Adv. Environ Health Res, 6:225-233
Metcalf-Eddy, Inc. 1991. Wastewater engineering, treatment, disposal and reuse. 3eddition, Mc-Graw Hill, Inc. New York.
Otsuka, I., Yaolta, M., Higano, M. & Nagashima, S. 2003. Spontaneous formation of air nanobubbles on hydrocarbons deposited on the Au (III)/water interface. Surface review and lrtters. Vol. 10, P. 337-343.
Treybal, R.E., Mass Transfer operations, 3rd Edition, McGraw Hill, 1980.
Junkins, R., Deeny, K., Eckhoff, T. 983.The Activated Sludge Process: Fundamentals of Operation, Ann Arbor Science.
Rafael, R. T., & Robio, J. 2007. DAF-dissolved air flotation: Potential applications in the mining and mineral processing industry. Int. J. Miner. Process. 82. 1-13.
Zhang, L. & et all. 2008. Long lifetime of nanobubbles due to high inner desity. Sci china Ser G-Phys Mech Astron. Vol. 51, No. 2, PP. 219 – 224.
Marwa, S. & et all. 2021. A critical review of the recent developments in micro–nano bubbles applications for domestic and industrial wastewater treatment. Alexandria Engineering Journal Volume 61, Issue 8, August 2022, Pages 6591-6612.