بررسی مقبولیت مکانیسم پرداخت بهاء خدمات اکوسیستمی در تالاب ها از نظر ذینفعان: مطالعه مودی تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط‌زیست-حقوق محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم‌و‌تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 بخش بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

چکیده

رویکرد اکوسیستمی برای مدیریت تالابها یک راهبرد برای مدیریت یکپارچه منابع آب، زمین، و معیشت میباشد که حفاظت و استفاده پایدار را به شیوه ای متعادل گسترش میدهد. در اجرای این رویکرد، مکانیسم‌ها و مشوق‌های تجاری، به‌ویژه "مکانیزم پرداخت برای خدمات اکوسیستمی" که می‌توانند درونی‌سازی اثرات خارجی محیطی را تضمین کنند، به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یک رویکرد حفاظتی امیدوارکننده پیشنهاد می‌شوند. در این پژوهش با هدف بررسی میزان مقبولیت این مکانیزم در بین جوامع تاثیرگذار بر تالابها با مطالعه موردی در تالاب انزلی، قواعد حقوقی مورد نیاز شناسایی و در میان جامعه‌ آماری به نظرسنجی گذاشته شد. روش پژوهش از نوع "توصیفی-همبستگی" بوده و اعضای نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این اعضای نمونه، از میان سه گروه از جوامع تاثیرگذار بر تالاب انزلی انتخاب شدند. در این پژوهش جامعه مسئولین، ذینفعان مثبت و ذینفعان منفی به ترتیب 21، 750 و 972 نفر بودند و به ترتیب به 21، 254 و 275 نفر از آنان به عنوان نمونه به پرسش‌‎نامه پژوهش پاسخ دادند. تحلیل نتایج آماری حاصله نشان داد که با احتمال 95 درصد اطمینان، از دیدگاه سه جامعه هدف، مکانیسم پرداخت برای خدمات اکوسیستمی در قالب چهارچوب‌های حقوقی مناسب، می‌تواند جهت پیاده سازی موثر رویکرد اکوسیستمی مفید و موثر واقع گردد. همچنین با احتمال 95 درصد اطمینان، میزان مقبولیت "قواعد حقوقی پیشنهادی" بین نظرات سه جامعه هدف یکسان نبوده و براساس نتایج نهایی، میانگین شاخص "قواعد حقوقی پیشنهادی" در جامعه بهره‌برداران منفی بیشتر از بهره‌برداران مثبت و در جامعه بهره‌برداران مثبت نسبت به جامعه مسئولین بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Baggethun, E., Groot, R., Lomas, L., & Montes, C. (2010). The history of ecosystem services in economic theory and practice: From early notions to markets and payment schemes. Ecological Economics, 1209-1218.
Bo, J., & Xibao, X. (2019). China needs to incorporate ecosystem services into wetland conservation policies. Ecosystem Services, 100941.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 297–334.
Daneshi, A., Azadi, H., Panahi, M., Islami, I., Vafakhah, M., & Mirzaeipour, Z. (2023). The monetary facilities payment for ecosystem services as an approach to restore the Degraded Urmia Lake in Iran.‌ Environmental Science and Pollution Research, 30, 56224–56245.
Daneshi, A., Panahi, M., & Vafakhah, M. (2014). Economic Instruments for Management of Natural Resources and Environmental; Case Study: Ecosystem Services Payment. Water and Sustainable Development, 7. (in Persian).
Economic Commission for Europe. (2007). Recommendations on Payments for Ecosystem Services in Integrated Water Resources Management. New York and Geneva: United Nations Publication.
Farley, J., & Costanza, R. (2010). Payments for ecosystem services: From local to global. Ecological Economics, 2060-2068.
Gaglio, M., Lanzoni, M., Goggi, F., Fano, E. A., & Castaldelli, G. (2023). Integrating payment for ecosystem services in protected areas governance: The case of the Po Delta Park. Ecosystem Services, 101516.
Gao, X., Zeng, S., Shen, J., Yang, X., Kang, L., Chi, C., & Song, R. (2023). Predicting payment for ecosystem services regarding land use: A simulation study in China. Environmental Impact Assessment Review, 98, 106972.
Greiber, T. (2009). Payments for ecosystem services: legal and institutional frameworks. Gland: IUCN Environmental Law Centre.
Hu, C., Wright, A. L., & He, S. (2022). Public Perception and Willingness to Pay for Urban Wetland Ecosystem Services: Evidence from China. Springer Nature, Wetlands 42, Article number: 19.
Jayachandran, S., Laat, J. d., Lambin, E. F., Stanton, C. Y., Audy, R., & Thomas, N. E. (2017). Cash for carbon: A randomized trial of payments for ecosystem services to reduce deforestation. Science, 267-273.
Lucia, V. (2018). A critical interrogation of the relation between the ecosystem approach and ecosystem services. RECIEL, 104-114.
Nimubona, A. D., & Pereau, J. C. (2022). Negotiating over payments for wetland ecosystem services. Canadian Journal of Economics, 1507-1538.
Prip, C. (2018). The Convention on Biological Diversity as a legal framework for safeguarding ecosystem services. Ecosystem Services, 199-204.
Senzakia, M., Yamaurac, Y., Shojid, Y., Kubob, T., & Nakamura, F. (2017). Citizens promote the conservation of flagship species more than ecosystem services in wetland restoration. Biological Conservation, 1-5.
Shepherd, G. (2004). The Ecosystem Approach Five Steps to Implementation. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.: IUCN.
Smith, S., Rowcroft, P., Rogers, H., Quick, T., Eves, C., White, C., . . . Reed, M. (2013). Payments for ecosystem services: A best practice guide. London: Department for Environment and Food Affairs. Retrieved from https://www.open-access.bcu.ac.uk/id/eprint/3319
Sone, J., SoneGabriela, J. S., Pedro, C., Nelson, A., Tiago, O., Glauber, S., . . . S.Oliveira, T. (2019). Water provisioning improvement through payment for ecosystem services. Science of The Total Environment, 1197-1206.
To, P., & Dressler, W. (2019). Rethinking ‘Success’: The politics of payment for forest ecosystem services in Vietnam. Land Use Policy, 582-593.
U.S House Of Representatives. (2004). United States Code, NORTH AMERICAN WETLANDS CONSERVATION ACT. Retrieved June 2021, 6, from https://uscode.house.gov
Waage, S., Bracer, C., & Inbar, M. (2008). Payments for Ecosystem Services Getting Started: A Primer. Washington, DC: Forest Trends and The Katoomba Group.