بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در شهر هرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به رشد روزافزون جرایم زیست‌محیطی و پیوند جرایم این حوزه با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شناسایی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی موجب اتخاذ سیاست‌گذاری زیست‌محیطی ادله‌محور می‌شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل اثرگذار بر پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در شهر هرات افغانستان است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشکده زراعت دانشگاه دولتی شهر هرات هستند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 277 نفر بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده به عنوان حجم نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته با تأکید بر پنج متغیر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است که روایی صوری، محتوایی، سازه و پایایی آن تأیید شد. برای بررسی رابطه میان متغیرها و اثرگذاری آن‌ها بر حفظ محیط زیست از آزمون تی‌تک متغیره و برای رتبه‌بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته‌های حاصل از آزمون تی تک متغیره نشان داد که از میان متغیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی، تنها عوامل سیاسی، حقوقی و فرهنگی با پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی رابطه مستقیم و معنادار دارد. با این حال، یافته‌های آزمون فریدمن ثابت کرد که از میان متغیرهای پنج‌گانه عامل فرهنگی در رتبه اول و متغیر اقتصادی در رتبه آخر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abachi, M. (2011). Green Criminology, a Collection of New Articles on Criminal Sciences (first edition), Second Book, Under the Supervision of Dr. Ali Hossein Najafi Abrandabadi, Tehran: Mizan Publishing. (In Persian).
Adhami, A. (2018). Investigation of Cultural Factors Affecting Tehran's Environmental Protection: Case Study of Regions 5 and 18, Specialized Journal of Sociology, first year, first issue, 38-62, (In Persian).
Bagheri, D., Mohseni, R. A. & Mahdavi, S. M. S. (2018). Analysis of the Influence of Social Factors on Pro-Environmental Behaviors (Case Study: Citizens of Gorgan City), Socio-Cultural Development Studies Quarterly, Vol 3 (3), 143-169, (In Persian).
Bahadur, E. (2017). The Gaps in Iran's Substantive Criminal Policy In The Field of Environmental Crimes in Order to Preserve the Health of the Environment, Health-Oriented Lifestyle Quarterly, Volume 2, Number 4.
Behudi, D. (2010). Environment and Sustainable Economic Growth (Case Study of Iran), Economic Modeling Quarterly (fourth year, number 2. 1-18. (In Persian).
Berger, P, & Lockman, T. (1996). Social construction of Reality, translated by Fariborz Majidi, Tehran, Scientific and Cultural Publication, (In Persian).
Brisman, A. (2008). Crime, Environment, Relationship and Environmental Justice, Settle Journal for Social Justice, Vol 6
Gharibeh, A. (2011). Environment in the Current Legal Order, Scientific-Research Journal of Geographical Space, 11 (36), 254-325, (In Persian).
Ghasemi, N. (2011). Environmental Criminal Law, Jamal al-Haq Publishing, First Edition. (In Persian).
Ghayumi, A. A., Mohammadkhani, K. & Mohammadsemnani, M. (2012). Investigation of Cultural Factors Affecting Environmental Protection from the Perspective of Tehran City Citizens (Case Study: District 4 of Tehran Municipality), Cultural Management Journal, 6th year, 16th issue, 34-51, (In Persian).
Lidick, R. D. (2011). Crimes Against Nature: Illegal Industries and the Global Environment, Praeger Publication, California.
Mahdori, M. (2004). Cultural and Social Factors in Confrontation and Interaction with the Environment (Case Study of Arak), Geographical Researches, 47,136-148, (In Persian).
Mazaryazdi, A. A. (2017). Investigating the Effects of Corruption and Political Instability on Environmental Performance (Case Study: Selected Middle East Countries), Environmental Research, 8 (15), 77-86, (In Persian).
Meggers, Betty J. (1954). Environmental Limitation on the Development of Culture, American Anthropologist Journal, 56 (5) 801-824 .
Moladust, K. (2021). Identification and Analysis of Factors Affecting the Institutionalization of Environmental Culture in Sports, Scientific Quarterly of Environment and Transsectoral Development, 6(73). 63- 75 (In Persian).
Pazhuhan, J. & Tabrizian, B. (2010). Investigating the Relationship between Economic Growth and Environmental Pollution Using a Dynamic Simulation Model, Economic Research Journal, 10th year, 3rd issue, 175- 203, (In Persian).
Rabiei, A.R., Ansari, E. & Mohammadi, A. (2016). Investigation of Environmental Cultural-Social Factors on Behavior in the Environment, Environmental Research, Year 8, Number 15 , 51-64 (In Persian).
Raeisi, L. (2008). The Relationship Between Environmental Protection and Peace and Sustainable Development, Faculty of Literature and Humanities Quarterly, 10(11), 109- 134 (In Persian).
Salmi, S. K. (2016). Identification of Socio-Cultural Factors Affecting the Preservation of the Environment (Case Study: Kashan City), Environmental Education and Sustainable Development Quarterly, 2, 101-115, (In Persian).
Shahab, M.R. & NaserSadrabadi, S.R. (2014). Investigating the Effect of the Government's Economic Policies on the Quality of the Environment in Selected Countries, Environmental Science and Technology Quarterly, 1, 120-193, (In Persian).
Shahnouri, M., Mohammadi, M. & Peiravi, SH. (2018). Investigating Factors Affecting Participation in Environmental Protection, Environmental Management and Sustainable Development. 1- 5. (In Persian).
Shamlou, B., Ahmadi, A. & Khosrowshahi, Q. (2016). The Green Criminal: With an Emphasis on Iran's Criminal Policy", Criminal Law Research, 20th issue, pp. 37-67, (In Persian).
White, R. (2008), Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice, London.