آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی ایران: تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بازنمایی آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی عمومی به‌عنوان گامی جهت حل بحران‌های زیست محیطی می‌باشد. طرح پژوهش حاضر، کمی و روش، تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری، کتاب‌های دوره ابتدایی بود که همه کتاب‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مجموع 3961 صفحه مورد بررسی قرار گرفت. مؤلفه‌ها و شاخص‌های آموزش محیط زیست بر مبنای منابع پیشین استخراج و در کتاب‌ها مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، چک لیست و شامل مؤلفه‌های حفاظت از منابع طبیعی و انسان و محیط زیست بوده است. روایی محتوایی با استفاده از CVR بدست آمد که برابر با 90/0 و تأیید گردید، پایایی نیز بر اساس ضریب توافقی 86/0 بدست آمد. بر مبنای یافته‌ها، بیشترین میزان توجه به شاخص‌های حفاظت از منابع طبیعی مربوط به شاخص اهمیت و حفظ محیط زیست ( کاهش آلودگی محیط زیست) و کمترین میزان توجه مربوط به شاخص بهره برداری صحیح از منابع تجدید ناپذیر می‌باشد که توجهی بدان نشده است. بیشترین میزان توجه شاخص‌های انسان و محیط زیست نیز مربوط به استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی به جای عمومی و کمترین میزان توجه نیز در شاخص‌های متعددی مانند جنگل زدایی، تخریب لایه ازن، مصرف بی رویه مواد یکبارمصرف، افزایش مصرف انرژی، پسماندهای هسته‌ای بوده است. نتایج نشان دهنده توجه اندک به حوزه محیط زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی می‌باشد و این مسأله با توجه به معضلات زیست محیطی امروزه، بیش از پیش نگران کننده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Abedini Baltok, M., Liaghatdar M.J & Mansoori S. (2014).Representations of gender roles in the sixth year of primary school textbooks in Iran. Women and society. 5(4);19-34.
 2. Abedini Baltork, M. & Jafari Samimi,A. (2019).“Content Analysis of Economic literacy in the Sixth Grade of Elementary School”. Curriculum Research,9(2),85-103.
 3. Abedini Baltork,. M & Saffar Heidari. (2021). Investigating the degree of attention to the environmental crisis in the content of elementary school textbooks. Journal of Environmental Education and Sustainable Development.9(4);47-60.
 4. Akomolafe, O. (2011). “Impact of personal factors on environmental education in Tertiary Institutions in Ekiti State, Nigeria.” Inter-national Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education. 1(1). PP. 559-564.
 5. Babaoghli, M. (2013).Overview of the environmental crisis in Iran; Around the axis of air pollution and destruction of water resources”. Economic Journal, 5/6, 72-59.
 6. Boca, G. D., & Saracli, S. (2019). Environmental education and student’s perception, for sustainability”. Sustainability, 11(6), 1553;1-18
 7. (2020).When groundwater aquifers in the southeast of the country are depleted from within / death of aquifers; an ominous legacy for future generations” .www. dana.ir/ news/ 1637185 .html/.
 8. Dihim, F. (2017). “Investigating the role of man in preserving the environment according to the Quran and Islam”. The first national conference on sustainable development in energy and environment. Kish: Institute of Science Innovators.
 9. Elshinta, S. M., (2012). Environmental Education for Sustainable Development form Jakarta to the Heart of Borneo. WWF- Indonesia: Communications & Outreach.
 10. Esteban Ibáñez, M., Musitu Ferrer, D., Amador Muñoz, L. V., Claros, F. M., & Olmedo Ruiz, F. J. (2020). “University as Change Manager of Attitudes towards Environment (The Importance of Environmental Education)”. Sustainability, 12(11), 4568.
 11. Fars News. (2020). “Existence of 9 thousand unauthorized water wells in Kerman / 15 cities in critical condition of drinking water”. www. Farsnews.ir/kerman/news/ 139905 090 005 57/.
 12. Fatahi, E., Alipanah, A., Alighdari, M. and Amiri, V .(2015).“ Environment from the perspective of the Qura”. the first National Conference on Environmental Science and Management, Ardabil: Institute for Supporters of the Ideal Environment .
 13. Fatehi Far, A; Paknia, S & Keshavarz, P. (2013). Providing solutions to save energy. The first conference on methods of preventing the loss of national resources. Tehran: Academy of Sciences of the Islamic Republic of Iran.
 14. Fazeli, F & Mahdavi Ikdelu. F. (2019). Studying the status of the existing environmental content of sciences textbooks in the general education course. Journal of Environmental science and technology .21(1); 228-243.
 15. Filsofi K. (2021).household batteries, time bombs. https://ier.tums.ac.ir.
 16. Ghazavi, M., Liaghatdar M.J., Abedi A & Ismaeili M.(2010).Content analysis of social education textbooks in elementary school in Iran in terms of attention to environmental problems”. New educational ideas, 6 (4), 152-123.
 17. Gholamshahi, A, (2017). An overview of the negative effects of humans on the environment (water, soil and air). The first national conference on sustainable development in agricultural sciences and natural resources with a focus on environmental culture. Tehran: International Center for Conferences and Seminars on Sustainable Development of Islamic World Sciences.
 18. Hajizadeh Meimandi, M., Sayarkhalaj, H. & Shokohifard, K. (2014). Investigation of cultural factors related to environmental behaviors (case study of Yazd)”. Socio-cultural development studies, 3(3), 32-9.
 19. (2018).Go to large grains to fill unauthorized wells”. www.irna / news / 83057884.
 20. Jokar, G., and Mirdamadi, S.M. (2010). “The perception of female high school students in Shiraz about protecting environment.” Journal of Agricultural Extension and Education Research. 1(3). PP. 1-13.
 21. Karataş, A., & Karataş, E. (2016). Environmental education as a solution tool for the prevention of water pollution”. Survey in Fisheries Sciences, 3(1), 61-70.
 22. Karataş, A., & Karataş, E. (2016). Environmental education as a solution tool for the prevention of water pollution”. Survey in Fisheries Sciences, 3(1), 61-70.
 23. Karimi, B., Kian, M. & Aliaskari, M. (2017). Designing the Environmental Education Curriculum for Elementary Schools in Iran”. Environmental Education and Sustainable Development, 5(4), 9-23.
 24. Lahijanian, A. (2011). Environmental Education. Tehran: Islamic Azad University Press, Science and Research.
 25. Mirzaei, S. and Cheraghalikhani, S. (2018). The proposed plan to replace vegetable and paper containers instead of single-use plastic containers using the conditional valuation (CV) method (case study of Region 5 municipality). The first conference on environmental challenges with an emphasis on plastic waste. Tehran: Municipal Waste Management Department.
 26. Moradi, P., Ebrahimian, M. and Hafezi, S. (2012). Human's role in preserving the environment according to Quran and Islam. The third environmental planning and management conference. Tehran: University of Tehran.
 27. Movaqhar,z,. (2015). Building the capacity of environmental education of families through media education of students in environmental schools of region 5(master's thesis). Tehran: Payam Noor University.
 28. Norris, E., Juliet, D. (2016). Impact of environmental education on the knowledge and attitude of students towards the environment. Journal of Environmental & Science Education, 11(12), 5367-5375.
 29. Palmer, J. A. (2011). “Environmental Education in the 21st Century”. Translated by A. M. Khorshiddoost. Tehran: SAMT Publication. Second Edition.
 30. Pinto, V., & Totti, M. E. F. (2020). Environmental Education and Perception about the Environment by High School Students and Teachers”. Journal of Education in Science Environment and Health, 6(3), 169-176.
 31. Salehi Omran, E., Abedini Baltork, M & Mehralitabar Firoozjaei G. (2018). Content Analysis of Elementary School Textbooks in Terms of Covering Renewable Energy Sources. QJOE. 34 (1): 75-94.
 32. Salehi Omran, E., Parhizkar, L. & Hatamifar, KH. (2016).Investigating the Position of Main Components of Environment Teaching in the Text Books of the Sixth Grade Schools in Iran”. Environmental Education and Sustainable Development, 5(2), 87-97.
 33. Talebi, E., Dashtinezhad, B. & Hasani Ziabari, S. I. (2016).“ An overview of environmental crises and ways to deal with them”. National Conference on Passive Defense and Sustainable Development. Ministry of Interior.
 34. Trishala, A., Priya, V. V., & Gayathri, R. (2019).Awareness about the effects of water pollution on marine life among college students”. Drug Invention Today, 11(6), 1425-1428.
 35. Wu, E., Cheng, J. Q., & Zhang, J. B. (2020). “Study on the Environmental Education Demand and Environmental Literacy Assessment of Citizens in Sustainable Urban Construction in Beijing”. Sustainability, 12(1),1-23.
 36. Zarnegar, M. (2016).Investigating the Effect of Strategic Plans in Energy Consumption Management in Iran. Journal of Development and Evolution management. 25; 51-57.