ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر کیفیت آب رودخانه جنگلی قلعه‌رودخان استان گیلان با استفاده از شاخص های زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارزیابی و مخاطرات محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران

2 دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران.

3 گروه شیلات، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22059/jes.2022.344014.1008325

چکیده

در سال‌های اخیر احداث مزارع پرورش ماهی در حاشیه رودخانه قلعه رودخان افزایش چشمگیری یافته است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات پساب این مزارع بر اجتماعات کفزیان و ساختار جمعیتی آن‌ها در آب رودخانه می‌باشد. درمجموع 6 ایستگاه مطالعاتی که 2 ایستگاه از انشعاب فوشه و به‌عنوان ایستگاه‌های شاهد و 4 ایستگاه از انشعاب قلعه رودخان انتخاب شد که در میان ایستگاه‌ها ایستگاه 2 قلعه رودخان در محل خروج پساب مزارع پرورش ماهی قرار دارد. نتایج تجزیه واریانس با استفاده از SPSS برای همه شاخص‌های زیستی حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار بین ایستگاه‌ها می‌باشد. همچنین بر اساس آزمون دانکن در سطح 5 درصد در مقایسه دوبه‌دو در شاخص شانون- وینر بین ایستگاه‌های 1 و2 فوشه و ایستگاه 1 و 2 قلعه رودخان، در شاخص مارگالف بین ایستگاه‌های 1و 2 قلعه رودخان با دیگر ایستگاه‌ها ،در شاخص غالبیت سیمپسون بین همه ایستگاه به‌جز ایستگاه 1 فوشه و 4 قلعه رودخان، در شاخص هلیسنهوف و EPT بین همه ایستگاه‌ها و در شاخص BMWP/ASPT بین ایستگاه 2 قلعه رودخان با دیگر ایستگاه‌ها تفاوت‌های معنی‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج، مزارع استخر پرورش ماهی، باعث ایجاد تغییراتی در گروه‌های بی‌مهرگان کفزی در مدت‌زمان بررسی‌شده است که نشان‌دهنده کاهش شدید کیفیت آب در محل خروج پساب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها