تبیین مؤلفه های تأثیر گذار بر رفتار حرارتی الگوهای غالب معماری مسکونی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه آزاد کرج،کرج،ایران

2 گروه معماری،دانشکده مهندسی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

در این مقاله ، رفتارحرارتی و برودتی سه الگوی هندسی غالب مسکن از نظر موجودیت در بافت کنونی شهری سرد و خشک تبریز مورد مطالعه قرار گرفت تا مشخص گردد بهترین عملکرد مصرف متعلق به کدامین الگو و اهمیت شاخصه های طراحی به چه میزان خواهد بود . پارامترهای متغیر وابسته در این پژوهش عبارتند ز: جهتگیری ، مصالح بنایی و بازشوها ، عایق حرارتی و فرم در سه الگوی حیاط مرکزی ، تراکم %60 و بلندمرتبه. برای بررسی رفتار بناها، پس از شبیه سازی در نرم افزار اکوتکت، از نرم افزار انرژی پلاس جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. برای اعتبارسنجی مدل، از یک برداشت میدانی نیز استفاده شد. نتایج نشان میدهد میزان انرژی لازم جهت گرمایش تقریباً سه برابرمیزان انرژی است که جهت سرمایش دربناهای مسکونی شهرتبریزمورد نیازمی باشدکه ازاین سهم بنای مسکونی حیاط مرکزی بامصرف %21.8 از کل بارسرمایشی و بنای مسکونی بلندمرتبه با مصرف %14 از کل بارگرمایشی به ترتیب به عنوان بهترین الگوی سرمایشی و گرمایشی ماههای گرم و سرد سال در این اقلیم میباشند . اولویت وزنی پارامترهای متغیر در تبریز به ترتیب عایق حرارتی 0.41 ، نوع بازشو 0.32، مصالح بنایی 0.23 و جهتگیری 0.04 میباشد .

کلیدواژه‌ها


ایمانی،ف؛ حیدری، ش، (1397)، بررسی میزان مصرف انرژی ساختمان زیرزمینی در مقایسه با مدل مشابه بر روی سطح زمین در اقلیم‌های تهران، یزد و تبریز، مطالعات معماری ایرانی، (13)، صص 106-89.
حبیب، ف؛ برزگر، ز، (1393). رتبه‌بندی پارامترهای مؤثر بر مصرف انرژی ساختمان با کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، نقش جهان، (2)، صص 61-55.
حبیبی، آ ؛ ایزدیار، ا، ( 1393). تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، انتشارات نشر کتیبه گیل، رشت.
حیدری،ش؛ غفاری جباری،ش،(1389). تعیین محدوده زمانی آسایش حرارتی برای شهر تبریز، مهندسی مکانیک مدرس، 10(4)، صص44-37.
حیدری،ش؛ غفاری جباری،ش،(1389). منطقه راحتی حرارتی در اقلیم سرد و خشک ایران، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، (44)، صص 42-37.
قائیلی اردبیلی، ن، (اسفند1391). بررسیوتحلیلتأثیرعواملاقلیمیدرطراحیاقلیمیشهرتبریزبراساسجداولبیوکلیماتیک، اولین همایش ملی جغرافیا مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
هاشمی،ف؛ حیدری، ش، (1391)، بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی اقلیم سرد (نمونه موردی: شهر اردبیل)، صفه، (56)، صص86-75.
هاشمی،ف؛ حیدری، ش، (1390)، بررسی کارکرد اقلیمی حیاط زمستان نشین در مناطق سردسیر نمونه موردی: شهر اردبیل، معماری و شهرسازی، (6)، صص 154-139.
Augenbroe, G., (2001, August 13-15) Building simulation trends going into the new millennium. Seventh International IBPSA Conference, Brazil, http://www.ibpsa.org/proceedings/bs2001/bs01_0015_28.pdf.
De Wilde, P. (2004). Computational Support for Selection of Energy Saving Building Components (PhD thesis). Delft University of Technology of Netherlands.
Genjo, K., & Matsumoto, Sh., & Hasegawa, K., & Yoshino, H. (2005, September 27-29). Energy consumption of houses and lifestyle in cold climatic area of japan. World Sustainable building Conference, Japan, Tokyo. http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB3184.pdf
Hong, T., & Chou, S.K., & Bong, T.Y. (2000), Building simulation: an overview of developments and information sources, Building and Environment, 35(4), 347–361.
Jeberaj, S., Iniyan, S., (2006), A review of energy models, Renew & Sustain Energy Reviews, 10 (4), 281–311.
Nasrollahi, F., (2007), Effect of Architecture on Building Energy Demand in Cold Climates, EcoPapers Building Technology and Design Energy and Environmental Modeling 2007, (24000045), https://econpapers.repec. org/paper/ekd000240/ 24000045.htm .
Tereci, A., & Tahira Elias Ozkan, S., & Eicker, U. (2013), Energy benchmarking for residential buildings, Energy and Building, (60), 92-99.
Xia, Ch. (2008). Research on Design Methods of Energy-efficient Design for Building Scheme (PhD Thesis). Tsinghua University of Beijing.