دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 365-560 

مقاله پژوهشی

1. بهینه سازی تصفیه فاضلاب خمیر و کاغذ با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون

صفحه 365-377

نیلوفر عابدین زاده؛ مسعود منوری؛ محمود شریعت


4. بررسی سنتیک و ترمودینامیک جذب کادمیم توسط بیوچار بقایای هرس انگور و سیب از محلول های آبی

صفحه 401-416

رقیه حمزه نژاد؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ حبیب خداوردیلو


7. بررسی خود پالایی جذب فلزات سنگین در حوزه آبخیز کلیبر چای

صفحه 455-476

علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ رامین مهدی زاده؛ محمد قربانی


12. توسعه روش بومی تخمین جریان زیست محیطی در رودخانه های حوضه جنوبی خزر-پارک ملی لار

صفحه 543-560

مهدی صدیق کیا؛ اصغر عبدلی؛ سید علی ایوب زاده؛ امیر عباس احمدی؛ محمد قلی زاده