پیش بینی روند تغییرات و توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس محیط زیست

2 مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر

چکیده

رشد سریع جمعیت و افزایش فعالیت های بشر منجر به بهره برداری ناپایدار منابع و کاهش سریع در ذخایر طبیعی زمین می شود. در این مطالعه از تصاویر ماهواره‌ای لندست سنجنده ETM+ و OLI (سال‌های 2001 و 2008 و 2015 ) جهت تهیه‌ی نقشه کاربری اراضی استفاده شد. با توجه به هدف مطالعه 3 کاربری مناطق مسکونی، پوشش گیاهی و زمین‌های بایر تعریف شد. افزایش و کاهش ،تغییر خالص ، مناطق بدون تغییر و انتقال ین دو نقشه کاربری ارزیابی شدند. بر این اساس آن با استفاده از نقشه‌های سال‌های 2001 و 2008 نقشه کاربری اراضی در سال 2015 با روش زنجیره مارکف پیش‌بینی شد و نقشه پیش‌بینی شده با نقشه واقعی این سال مقایسه گردید. ازکاپای استاندارد برای بررسی صحت مدل‌سازی استفاده شد و با مقداری بالای 80 درستی آن تایید شد. در مطالعه حاضر، بررسی روند کلی تغییرات در بازه زمانی 14 ساله یعنی سال‌های 2001 تا 2015 نشان می دهد در تحلیل در این دوره، تبدیل سایر کاربری‌ها به طبقه مسکونی 8 درصد (1203 هکتار)، پوشش گیاهی به بایر 737 هکتار و بایر به پوشش گیاهی 554 هکتار بوده است. در فاصله 2008 تا 2015، گسترش و توسعه مناطق مسکونی این روند با سرعت بیشتری ادامه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات