بررسی خود پالایی جذب فلزات سنگین در حوزه آبخیز کلیبر چای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه مرتع و آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران

3 'گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

فلزات سنگین به دلیل سمی بودن، زمان ماندگاری بالا و تجمع آنها از اهمیت اکولوژیکی زیادی برخوردارند. در این بررسی حوزه آبخیز رودخانه کلیبر چای آذربایجان طی عملیات میدانی، تعداد 10 ایستگاه قبل و در محدوده و خارج از شهر انتخاب شد. به منظور بررسی فلزات سنگین از طیف سنجی اتمی 1(A.A.S) و برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار spss وExcel جهت آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز نمونه های رسوب، بیانگر آن است که ایستگاه 5 بالاترین میزان سرب، ایستگاه 7 ( شهرک دانش) به دلیل ورود فاضلاب های خانگی و کودهای شیمیایی مورد استفاده در باغات بالاترین میزان کادمیوم و مس، ایستگاه 6 حداقل میزان سرب، ایستگاه 2 حداقل میزان کادمیوم و ایستگاه 3 حداقل میزان مس را نشان می دهد. نتایج حاصله از آنالیز نمونه های آب در ایستگاه های مختلف، نشان داد که بالاترین میزان سرب در ایستگاه 1و بالاترین میزان کادمیوم در ایستگاه 2 و بالاترین میزان مس در ایستگاه 8 مشاهده می شود. با توجه به کاهش قابل ملاحظه میزان عناصر سنگین در ایستگاه 10(خروجی) می توان نقش خود پالایی آب و رسوب را در جذب فلزات سنگین مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات