بهینه سازی تصفیه فاضلاب خمیر و کاغذ با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده محیط زیست

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

3 عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

چکیده

تنوع در مراحل تولید خمیر و کاغذ و حجم بالای مصرف آب در آن ، باعث شده که این صنعت یکی از بزرگترین صنایع مصرف کننده آب و طبعاً تولید کننده پساب باشد. این پساب ها علاوه بر دبی زیاد ، دارای غلظت بالایی BOD ،COD ، pH، مواد معلق ، رنگ و کدورت می باشد. در این مطالعه تصفیه پذیری فاضلاب خمیر و کاغذ با استفاده از روش فنتون مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بهینه سازی شرایط عملیاتی از روش سطح پاسخ و طراحی مرکب مرکزی استفاده شده است. همچنین از آزمون واریانس جهت آنالیز آماری پاسخ ها استفاده گردید. مقادیر بالای R2 (985/0 ) و R2 تعدیل یافته (965/0 ) نشان دهنده مطلوبیت مدل و مناسب بودن آن برای حذف می باشد. مقادیر بهینه متغیرهای pH، زمان ، دما ، غلظت آهن (II) و غلظت H2O2 جهت دستیابی به حداکثر راندمان حذف به ترتیب 5/3، 5/17دقیقه، 5/32درجه سانتی گراد،6 و 5/27میلی مولار بود. با توجه به اینکه اکسیداسیون فنتون قادر به حذف 90% مواد آلی موجود در این نوع فاضلاب می باشد و COD نهایی با استاندارد تخلیه تطابق ندارد، پیشنهاد می گردد، قبل یا بعد از روش اکسیداسیون از روش بیولوژیک استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات