بررسی توزیع وانادیوم در اراضی با کاربری‌های کشاورزی و صنعتی در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

2 استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

با توجه به اهمیت استان اصفهان از نظر فعالیتهای کشاورزی و صنعتی، همچنین جمعیت زیاد این استان، این تحقیق با هدف ارزیابی تغییرات مکانی وانادیوم در بخشهایی از اراضی استان اصفهان و همچنین تهیه نقشه آلودگی این عناصر در خاک‌های این منطقه انجام گرفت. در این تحقیق نمونه‌های خاک از عمق 0-20 سانتی متری، بر روی یک شبکه منظم با فواصل حدود 4 کیلومتر برداشت شد. موقعی جغرافیایی نمونه‌ و کاربری محل نمونه‌برداری نیز شناسایی و ثبت گردید. پس از آماده‌‌‌سازی نمونه‌های خاک در آزمایشگاه، مقدار وانادیوم کل به وسیله دستگاه XRF تعیین گردید. ساختار مکانی متغیر مورد مطالعه به کمک تغییرنما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر ساختار قوی در توزیع غلظت وانادیوم در منطقه است. الگوی کروی بهترین مدل برازش داده شده برای این متغیر می‌باشد. میانیابی در شبکه بندی 1000 ×1000 متر و با حداقل و حداکثر 4 و 30 نقطه به روش کریجینگ نقطه‌ای، توسط محیط نرم افزارWINGSLIB انجام شد. بر اساس نقشه‌ پراکنش وانادیوم، به نظر می‌رسد فعالیت‌های کشاورزی و انتقالهای اتمسفری موثرترین عامل در افزایش غلظت وانادیوم در منطقه به شمار می‌رود و جهت باد غالب در انتشار وانادیوم در منطقه موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات