دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 181-364