تصفیه فاضلاب‌های رنگی به روش انعقاد الکتریکی و شناورسازی الکتریکی با الکترودهای فولادی زنگنزن مشبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 داتشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- گروه محیط زیست (آب و فاضلاب)

چکیده

روش‌های‌ انعقاد الکتریکی و شناورسازی الکتریکی قابلیت کاربرد برای تصفیه فاضلاب صنایع مختلف دارند. با اعمال جریان الکتریکی به الکترود کاتد و آند، با انحلال آند آلومینیومی یا آهنی، مواد منعقدکننده در محل تولید می‌شود. همچنین الکترولیز آب منجر به تولید گاز هیدروژن شده که حین صعود به سمت بالا موجب شناوری مواد معلق داخل فاضلاب می‌گردد. در این تحقیق تاثیر پارامترهای کلیدی دانسیته جریان الکتریکی و غلظت اولیه رنگزا در تصفیه رنگزای اسید قرمز 14 به روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی بررسی و مقادیر هر یک از این پارامترها از نظر بازده حذف رنگ، میزان مصرف انرژی و انحلال آند بهینه شد. در ادامه عملکرد این سیستم در تصفیه فاضلاب واقعی رنگرزی بررسی گردید. با توجه به نتایج این تحقیق که حذف 99 درصد رنگزا در زمان کمتر از 30 دقیقه، انرژی مخصوص مصرفیkWh/kg Dye Removed 9/1، آند مصرفی
kg Fe/kg Dye Removed 95/0 و TSS لجن mg/L 3700 ‌بدست آمد، توانایی روش همزمان انعقاد الکتریکی و شناورسازی الکتریکی در تصفیه فاضلاب‌های حاوی رنگزا همراه با مصرف کم مواد و انرژی به اثبات رسید که می‌توان آن را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای جایگزینی با روش‌های معمول تصفیه به‌کار برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات