استفادۀ همزمان فرایندهای فنتون و الکتروشیمیایی برای کاهش بار آلی لجن مازاد بیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی محیط‌زیست‌‌،آب و فاضلاب، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران، آب و فاضلاب، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور

3 استادیار مهندسی محیط‌زیست‌‌، آب و فاضلاب، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهیدعباسپور

چکیده

با ارائۀ راهکارهای فراوان در راستای ارتقای سامانه‌های تثبیت لجن مازاد بیولوژیکی در چند دهة گذشته، این موضوع همچنان مورد توجه ویژة بسیاری از متخصصان مربوطه است. در این تحقیق، بر اساس نتایج بررسی‌‌های اولیه در خصوص قابلیت و مشکلات عملکردی روش‌های فنتون و الکتروشیمیایی در مقیاس آزمایشگاهی، به کارگیری سامانة ترکیبی (همزمان) روش فنتون- الکتروشیمیایی و پارامترهای مؤثر در عملکرد سامانة آزمایشگاهی مزبور شامل نسبت آهن به پراکسید‌‌هیدروژن، مقدار pH، مدت زمان ماند، غلظت پراکسید‌‌هیدروژن، شدت جریان و غلظت آهن باقیمانده بررسی شد. همچنین، بررسی مقایسه‌ای عملکرد روش فنتون با روش ترکیبی فنتون- الکتروشیمیایی انجام گرفت. مطابق نتایج و بررسی‌‌های انجام‌شده بهترین نسبت غلظت آهن به پراکسید‌‌هیدروژن برابر 58/0، مقدار بهینة pH برابر 1/3، بیشترین مدت زمان ماند 6 ساعت با غلظت پراکسیدهیدروژن برابر mg/L1568 و شدت جریان mA650- 750 برای حذف بهینة VSSحاصل شد. همچنین، با توجه به نتایج حاصل می‌‌توان گفت که افزایش کارامدی حذف VSS دارای همبستگی تصاعدی با میزان مصرف انرژی است. با توجه به اهمیت بسزای استفادة مجدد از لجن حاصل به ویژه کشاورزی، غلظت آهن باقیمانده نیز بررسی شد. در این خصوص با افزایش غلظت آهن ورودی به سامانة آزمایشی، افزایش غلظت آهن در لایة لجن قابل مشاهده است. بررسی مقایسه‌‌ای سرعت تجزیۀ مواد آلی در سامانة ترکیبی به مراتب (حدود 3 برابر) بیشتر است. بنابراین، می‌توان گفت گزینة فنتون- الکتروشیمیایی از بسیاری جوانب، راهکار مناسبی برای ارتقای عملکرد فرایند حذف VSS و کاهش بار آلی لجن مازاد بیولوژیکی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات